HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SPITZER Tomáš1, KLEM Karel1, MATUŠINSKÝ Pavel1,2, KAZDA Jan2
(1Agrotest fyto, s. r. o., 2Česká zemědělská univerzita v Praze)


Model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce
Model of the Prediction of Cercospora beticola on Sugarbeet


It was made a model prediction fungus Cercospora beticola on sugar beet by selecting the appropriate weather parameters with significantly influence the intensity of infestation. Coaching neural networks has been acquired by a high diversity of network structures in the total number of >3,000 with a 1 % of the network with the lowest test and validation error. The calculations include the data from the years 1998–2006, which showed considerable variability in the maximum level of infestation of Cercospora beticola the different dynamics of the disease during the months of July and September. It was found that the decisive parameter for the final attack is the total rainfall from early June until early August. Performing back-testing agreement between the true rate of infection observed in the years 1998–2006, and the values calculated on the basis of a mathematical model show good agreement with observed real assault on the field. Very good agreement was found also in the subsequent years 2008 and 2009.

Key words: Cercospora beticola, the model prediction, weather.

Byl vytvořen model predikce houby Cercospora beticola na cukrovce na základě výběru vhodných parametrů počasí s průkazným vlivem na intenzitu napadení. Trénováním neuronových sítí byla získána vysoká diverzita konstrukce sítí na celkovém počtu >3 000 sítí s ponecháním 1 % sítí s nejnižší testovací a validační chybou. Do výpočtů byly zahrnuty údaje z ročníků 1998–2006, které vykazovaly značnou variabilitu maximální úrovně napadení skvrnatičkou i odlišnou dynamiku vývoje choroby v průběhu měsíců července až září. Bylo zjištěno, že rozhodujícím parametrem pro konečnou výši napadení je úhrn srážek od začátku června až do začátku srpna. Provedením zpětného testování shody mezi skutečně pozorovanou mírou napadení v letech 1998–2006 a hodnotami vypočtenými na základě matematického modelu vyplývá dobrá shoda s reálně zjištěným napadením na poli. Velmi dobrá shoda byla zjištěna také v následných letech 2008 a 2009.

Klíčová slova: Cercospora beticola, model predikce, počasí.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 170–173.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz