HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(Slovenský cukrovarnícky spolok)


Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2010/2011 na Slovensku
Evaluation of the Sugar Beet Campaign 2010/2011 in Slovakia


Results of 2010/2011 sugar beet campaign in Slovakia were affected especially by the crop of sugar beet, but also by its quality and technological results. Sugar beet was grown by 187 agricultural enterprises in total, in originally sown area of 17,800 hectares of which only 16,874 hectares were harvested due to huge rainfalls and subsequent floods. High number of specimens, heavy rainfalls and good nutrition of sugar beet adumbrated record hectare crops. In Slovakia, in average historically the highest production of sugar beet (60.98 tons per hectare) from one hectare was achieved. However, due to high precipitation amount and shortage of sunshine polarised sugar production was smaller than in previous years. Sugar content in comparison with the previous year dropped below 16 %. Campaign average for Slovakia was 15.82 % which means a drop by more than 1 % against the previous years. Per one hectare of the sugar beet sown area the production of only 8.29 tons of white sugar was achieved. Low sugar content was the main reason for decrease in yield to 86 %. Only two companies whose processing capacity has been stabilized at the level of 9,300 tons in recent years are carrying on the sugar-industry business. Its full utilisation in 2010/2011 campaign was precluded by unfavourable weather conditions when sugar factories did not have in September enough of sugar beet and had to limit daily processing. Real capacity utilisation was 9,174 tons of sugar beet per day. Real sugar production in 2010/11 campaign reached the amount of 141,173 tons. The difference, i.e. 28,853.5 tons, which came from the surplus production against current Slovak quota at the amount of 112,319.5 tons, will be treated in accordance with EU legislation.

Key words: Slovak republic, sugar industry, sugar factory, sugar beet, reform, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results.

Výsledky cukrovarníckej kampane 2010/2011 na Slovensku boli ovplyvnené najmä úrodou cukrovej repy, ale aj jej kvalitou a technologickými výsledkami. Cukrovú repu pestovalo spolu 187 poľnohospodárskych podnikov. Na pôvodne obsiatej ploche 17 800 ha z ktorej bolo kvôli enormným zrážkam a následným záplavám zozbieraných iba 16 874 ha. Vysoký počet jedincov, výdatné zrážky a dobrá výživa cukrovej repy predznamenali rekordné hektárové úrody. Na Slovensku sa v priemere dosiahla historicky najvyššia výroba (60,98 t/ha) cukrovej repy z jedného hektára. Úroda polarizačného cukru vďaka vysokému úhrnu zrážok a nedostatku slnečného svitu však bola nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Cukornatosť oproti predchádzajúcim rokom klesla pod 16 %. Kampaňový priemer za Slovensko bol 15,82 %, čo znamená pokles o viac ako 1 % oproti predchádzajúcim rokom. Na jeden hektár plochy obsiatej cukrovou repou sa dosiahla produkcia iba 8,29 t bieleho cukru. Nízka cukornatosť bola hlavným dôvodom poklesu výťažnosti na 86 %. V cukrovarníckej činnosti pokračujú iba dve spoločnosti, ktorých spracovateľská kapacita sa v posledných rokoch ustálila na úrovni 9 300 t/d. Jej plné využitie v kampani 2010/2011 znemožnilo nepriaznivé počasie, keď cukrovary v septembri nemali dostatok cukrovej repy a museli obmedzovať denné spracovanie. Reálne využitie kapacity bolo 9 174 t cukrovej repy za deň. Skutočná výroba cukru v kampani 2010/11 dosiahla 141 173 t. Rozdiel, t.j. 28 853,5 t, ktorý vznikol nadvýrobou voči súčasnej kvóte SR vo výške 112 319,5 t, bude realizovaný v zmysle legislatívy EÚ.

Kľúčové slová: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, reforma, cukrovarnícka kampaň, kvóta, výroba cukru, výsledky kampane.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 165–167.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz