HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(Českomoravský cukrovarnický spolek, Svaz lihovarů České republiky)


Aktuální stav cukrovarnického a lihovarnického průmyslu v poreformním období
Current State of the Czech Sugar and Ethanol Industry in the Post Reform Period


The cumulative reduction of the EU sugar quota production was found as an impact of the reform of COM in sugar namely by almost one fourth. The position of the EU as one of the former significant world sugar exporter changed to the position of one of the biggest world importer due to the reform process. A quantity of 505 thousand tons of sugar produced in the Czech Republic prior to its access to the EU was reduced to the current quantity of 373 thousand tons produced in seven factories owned by five sugar companies. It is a matter of fact that the Czech sugar producers came through the reform process and the total sugar production in the Czech Republic achieved in the year 2010/2011 a quantity of 433 thousand tons which is a clear signal of the Czech sugar producers’ capability to produce not the sugar quota only but the other quantities either for industrial purposes or for the export under the EU licenses as well. Continuing reduction of the sugar stocks in the EU (from 2,2 mio. tons in the year 2007/08 down to the expected quantity of 0,4 mio. tons at the end of the year 2010/2011) followed by a not sufficient and/or appropriate EC’s steps lead in the tight situation on the EU sugar market. Current high sugar price at the world sugar markets is the other significant phenomenon whereas the price of white refined sugar at London’s LIFFE exceeded the level of 800 US dollars per metric ton. Within the alcohol industry is the Czech Republic ranked among countries where the alcohol for the food industry is produced traditionally and followed by the dynamically developed sector of bioethanol production. A compromise changes in the Czech legislative laid to the raise of the mandatory blending of the bio-component with the classic fossil fuels for the Czech producers (m-v p from 3,5 % up to 4,1 %), which resulted in the new possibilities for growing an additional quantity of sugar beets for non-food use. The EU 2020 strategy within the frame of the renewable sources of energy anticipates an achievement of the level 10 % of the respective share of biofuels. The Czech sugar as well as the alcohol industry successfully managed to the process of registration of chemical substances within the REACH system under the active support provided by the CMSA and UEP CR.

Key words: Czech Republic, sugar production, sugar price, significant exporter, significant importer, sugar stocks, sugar sector, alcohol sector, renewable energy sources.

Důsledkem reformy SOTC je úhrnné snížení výroby cukru v kvótě v EU, a to téměř o jednu čtvrtinu. EU se v tak důsledku reformního procesu z významného vývozce stala jedním z největších dovozců cukru ve světě. Množství cukru vyráběného v kvótě v ČR se z původních 505 tis. t před vstupem ČR do EU snížilo na současných 373 tis. t, které jsou vyráběny v sedmi cukrovarech vlastněných pěti společnostmi. Výrobci cukru v ČR v reformním procesu obstáli a celková výroba cukru v ČR v roce 2010/2011 byla 433 tis. t, což jasně signalizuje jejich schopnosti vyrobit nejen kvótu, ale i množství pro průmyslové využívání či vývozy v rámci licenční politiky EU. Pokračující snižování stavu zásob cukru v EU (2,2 mil. t v roce 2007/08 až na odhadovaných 0,4 mil. t na konci roku 2010/2011) provázené ne zcela vhodnými či adekvátními kroky ze strany EK vyúsťuje v napjatou situaci na trhu s cukrem v EU. Dalším významným fenoménem v cukerním sektoru je aktuální vysoká cena cukru na světových trzích, přičemž cena bílého rafinovaného cukru na londýnské burze LIFFE přesáhla hranici 800 USD/t. V lihovarnickém sektoru patří ČR mezi země, kde se vedle tradičně kvalitní výroby lihu pro potravinářské účely dynamicky rozvíjí i sektor výroby bioetanolu. Kompromisní změny v české legislativě zakotvily navýšení povinnosti výrobců pohonných hmot přimíchávat biosložky do klasických fosilních paliv (BA: z 3,5 % na 4,1 %), což ve svém důsledku znamená možnost dalšího navyšování ploch cukrovky pro nepotravinářská využití. Strategie EU do roku 2020 předpokládá dosažení 10% podílu biopaliv v rámci obnovitelných zdrojů energie. Sektor lihovarnický a rovněž i sektor cukrovarnický úspěšně zvládly za aktivní podpory Českomoravského cukrovarnického spolku a Svazu lihovarů ČR proces registrace chemických látek v rámci systému REACH.

Klíčová slova: ČR, výroba cukru, cena cukru, významný vývozce, významný dovozce, zásoby cukru, cukrovarnický sektor, lihovarnický sektor, obnovitelné zdroje energie.

Listy cukrov. řepař., 127, 2011 (5/6): 159–164.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz