HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen, EDEROVÁ Jana, BUBNÍK Zdeněk   (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Termigravimetrická metoda stanovení obsahu uhličitanu vápenatého v cukrovarnických látkách
Thermogravimetry of calcium carbonate determination in sugar technology materialsThermogravimetry enables easy determination of calcium carbonate in materials occurred in sugar technology: in limestone, in carbonation lime, in scales on heater and evaporator surfaces and for flue-gas desulfurization.

Key words: thermal analysis, thermogravimetry, calcium carbonate, limestone, carbonation lime, scales, desulfurization.


Termogravimetrická metoda umožňuje snadné stanovení obsahu uhličitanu vápenatého v látkách, které se vyskytují v cukrovarnické technologii – ve vápenci, v saturačním kalu, v inkrustacích (v zahřívačích, na odparce) a při odsiřování kouřových plynů.

Klíčová slova: termická analýza, termogravimetrie, uhličitan vápenatý, vápenec, saturační kal, inkrustace, odsiřování.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 230–231.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz