Dvouleté působení Svazu lihovarů České republiky

Svaz lihovarů České republiky byl založen 6. června 2007 jako reakce na absenci jednotné profesní organizace, která by sdružovala a hájila zájmy všech českých výrobců lihu. V současnosti jsou jeho členy všichni významní výrobci lihu (surový, jemný, technický, bezvodý) v ČR, konkrétně jde o společnosti Agroetanol TTD (lihovar Dobrovice), AKSIL, Asociace lihovarů ČR, Bioferm Kolín, Cukrovary a lihovary TTD (lihovar Chrudim), Ethanol Energy (lihovar Vrdy), Hanácká potravinářská společnost, Korfil (lihovar Hustopeče), Moravský lihovar Kojetín a PLP (lihovar Trmice).


Posláním svazu je zajišťovat, zastupovat a prosazovat zájmy českého lihovarnického průmyslu, spolupracovat se zástupci zemědělského sektoru, petrolejářského průmyslu a státních orgánů a prezentovat stanoviska zástupců lihovarnického průmyslu nejenom na domácí úrovni, ale i na mezinárodních konferencích a zasedáních evropských lihovarnických svazů.

Během dvou let své existence si svaz vybudoval pozici stabilní profesní organizace, která je členem několika důležitých institucí a organizací. Z těch nejdůležitějších lze jmenovat Potravinářskou komoru ČR, Agrární komoru ČR, Pracovní skupinu Biopaliva, kde je řešena především otázka zavádění a rozvoje bioetanolu v podmínkách České republiky, Pracovní podskupiny pro koordinaci vzniku rezortních programů pro podporu výzkumu a vývoje technologií výroby biopaliv II. generace a Pracovní podskupinu pro oblast kontroly biopaliv, která řeší především otázku denaturace lihu. Zkušenosti jednotlivých členů svazu jsou rovněž zúročeny při tvorbě legislativy týkající se problematiky lihu, neboť svaz je rovněž oficiálním připomínkovým místem k připravovaným zákonům. Z pohledu mezinárodní spolupráce je svaz členem Unie evropských producentů lihu (U.E.P.A). Zástupci svazu se také pravidelně účastní jednání Evropského svazu producentů bioetanolu (eBIO).

Představenstvo je statutárním orgánem svazu a je v současnosti tříčlenné. V červnu 2009 byli členy svazu na řádné valné hromadě potvrzeni ve svých funkcích ing. Oldřich Reinbergr na pozici předsedy, ing. Jan Stiebitz na pozici místopředsedy a Mgr. Pavel Nohava byl nově zvolen členem představenstva. Výkonným ředitelem svazu je ing. Lubomír Konšel.

Svaz lihovarů ČR rovněž úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím cel, a to především při řešení problematiky dovozů lihu do České republiky a jejich následné kontrole. Zástupci svazu se zúčastňují pracovních jednání Celní správy a GŘ cel, týkajících se například jištění a dopravy lihu, množství a způsobů denaturace – E85, E95 a podobně. Výsledkem této spolupráce je společné memorandum o vzájemné spolupráci.

Svaz na svých pravidelných zasedáních řeší aktuální problematiku nejenom rozvoje bioetanolu v podmínkách ČR, ale rovněž i neustále se zvyšující dovozy ethanolu (bioetanol a pitný líh) do ČR. V nadcházejícím období je naprosto klíčové pro další rozvoj tohoto sektoru harmonizace české legislativy s evropskou. ČR je na rozdíl od ostatních členských zemí EU velmi liberální v ochraně svých domácích producentů. V ČR neexistuje zatím žádná přímá podpora rozvoje výroby ethanolu a vlivem nadměrných dovozů lihu do ČR není naplňována základní myšlenka rozvoje biopaliv, což je synergický efekt plynoucí z pozitivních benefitů biopaliv na životní prostředí, rozvoj zemědělství a snížení energetické závislosti na neobnovitelných zdrojích.

Zástupci svazu jsou přesvědčeni o tom, že tradice výroby jemného lihu, která je nově doplněna o výrobu obnovitelného zdroje energie – bioetanolu, představuje smysluplné řešení nejenom pro zvýšení zaměstnanosti především na venkovských oblastech, ale rovněž i řešení pro zpracování zemědělské nadprodukce. Pro udržitelnost, další rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti českého lihovarnického průmyslu členové svazu žádají pouze stejné podmínky, které jsou běžné v okolních zemích EU.

Je potěšitelné,že ve Svazu během dvouleté existence nalezli zázemí všichni významní producenti lihu v ČR. Svaz lihovarů ČR tak získal důležitý mandát jednat jejich jménem jak na úrovni ČR, tak na úrovni evropské. Hlavními prioritami Svazu zůstává harmonizace podmínek výroby lihu v ČR s ostatními členskými státy EU (otázka denaturací lihu, daňové povinnosti, finanční jištění skladů a přepravy lihu atd.) a sjednocení podmínek pro výrobu a prodej obnovitelných zdrojů energie.


Autor: SL ČR

8. 7. 2009