HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VOTAVA Jiří, ŠMAK Radim, LOZRT Jaroslav, POLCAR Adam, KUMBÁR Vojtěch
(Mendelova univerzita v Brně)

Eliminace opotřebení funkčních ploch u sklízečů cukrové řepy
Wear Elimination on Sugar Beet Harvester Functional Surfaces


Sugar beet harvesters belong to a category of highly stressed ma­chines, where the highest stress is abrasive and erosive. The presented experiment introduces the results of tests of new hard metal systems which are applied on components under enormous abrassive and errosive stress; its primary objective thus was material analysis under such conditions. The tests worked with materials with low and middle equivalent of alloying elements. Hard metal was applied by the MAG method without preheating the base material. An original part of the harvester guiding wheel was used as an etalon. One of the tests consisted of toughness monitoring using Charpy impact testing. The results have a crucial impact on the prediction of the material behaviour under dynamic stress. There is also a correlation with the hardness values measured using HV method (294 N). For more accurate identification of the structural phases of the applied hard metal, metallographic analysis was also performed, which clearly confirmed the uniform distribution of carbide parts in the base metal matrix. The stress test was carried out using abrasive container with ceramic fractions; the individual fractions were between 2 to 5 mm in size, which were selected in order to simulate soils with higher fragmentation. Based on the results of the mechanical tests, it is possible to predict and recommend the individual tested materials not only for renovation but also for application on a new product.

Key words: abrasive wear, laboratory tests, degradation, MAG, welding, structural phases, hardness, sugar beet harvesters.


Stroje pro sklizeň cukrové řepy patří do kategorie enormně namáhaných strojních sestav, u kterých hlavní opotřebení tvoří abrazivní a erozivní degradace. Předložený experiment představuje výsledky testů nových tvrdokovových systémů, které jsou aplikovány u součástí s enormní abrazivní a erozivní zátěží. Primárním cílem je tedy analýza daného materiálu v podmínkách enormní abrazivní zátěže. Pro testy byly zvoleny materiály s nízkým a středním ekvivalentem legujících prvků. Aplikace tvrdokovových návarů byla provedena metodou MAG bez předehřevu základního materiálu. Etalonem k jednotlivým materiálům byl zvolen originální díl z vodicího kola sklízecího stroje. Mezi doprovodné testy bylo zařazeno sledování houževnatosti na Charpyho kladivu. Získaní výsledky mají zásadní vliv na predikci chování materiálu při dynamickém namáhání. Se získanými výsledky rovněž korelují hodnoty tvrdosti měření metodou HV při zátěži 294 N. Pro přesnější identifikaci strukturních fází aplikovaného tvrdokovu byla rovněž provedena metalografická analýza, která jednoznačně potvrdila rovnoměrné rozmístění karbidických částí v základní kovové matrici. Pro zátěžový test abrazivního opotřebení byla zvolena metoda s brusnou nádobou a keramickou drolenkou. Velikost jednotlivých frakcí byla stanovena na 2 a 5 mm. Důvodem je relevantní hodnocení, např. pro půdy s vyšší skeletovitostí. Na základě provedených mechanických testů lze tedy predikovat a doporučit jednotlivé testované materiály nejen k renovaci, ale rovněž také k základní aplikaci na nový výrobek.

Klíčová slova: abrazivní opotřebení, laboratorní testy, degradace, MAG, navařování, strukturní fáze, tvrdost, stroje pro sklizeň cukrové řepy.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (11): 357-362.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz