HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef
(Policejní akademie České republiky v Praze)

Krádeže zemědělských plodin se zaměřením na krádeže cukrové řepy
Theft of Agricultural Crops with Focus on Theft of Sugar Beet


This article discusses the theft of agricultural crops in the Czech Republic; it also mentions the theft of sugar beet, which is unusual but has occurred in the Czech Republic. The text not only presents a discussion on Section 205 of the Criminal Code in the context of sugar beet theft, but also focuses on preventive measures. What can the thieves use this crop for? Why is sugar beet theft rare?

Key words: sugar beet, theft, crime, prevention.


Tento článek diskutuje krádeže zemědělských plodin v České republice. V textu jsou zmíněny i krádeže cukrové řepy, což jsou případy, které jsou neobvyklé, nicméně se v Česku již vyskytly. Text představuje nejenom diskusi ohledně § 205 Trestního zákoníky v kontextu krádeží cukrové řepy, ale zaměřuje se i na preventivní opatření. K čemu mohou pachatelé krádeží cukrové řepy tuto plodinu použít? Proč jsou krádeže cukrové řepy ojedinělé?

Klíčová slova: cukrová řepa, krádeže, trestná činnost, prevence.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (7–8): 270-272.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz