HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVATOŠOVÁ Veronika
(Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská)

Vybrané bankrotní modely cukrovarnických společností v České republice
Selected Bankruptcy Models of Sugar Companies in Czech Republic


The paper aims to evaluate the financial health of 5 sugar companies in the Czech Republic that own a total of 7 sugar factories, over the last 5 years (2015–2019) using selected bankruptcy and creditworthiness models. The selected financial analysis used data from the financial statements and annual reports of the monitored companies published in the Commercial Register. At the time of the financial analysis, data for 2020 had not been published yet. The paper is based on previous research activities that assessed the financial situation of the monitored businesses using selected financial analysis indicators. The following bankruptcy models were selected for the economic analysis of the monitored companies: Index IN05, Altman’s Z-Score, Taffler’s model Springate’s model. These models were selected with regard to the suitability of model processing for Czech companies, the availability of monitored input data for financial analysis and the possibility of comparing the monitored input and output data. In the long run, all the monitored companies are not at risk of bankruptcy; however, the last two monitored years, when all the economic results of sugar factories deteriorated due to the sugar crisis, may be a warning. If the monitored companies focus mainly on improving their economic performance and other profitability indicators in the coming years, they should not at risk of bankruptcy even in the long term.

Key words: sugar, financial analysis, bankruptcy models, sugar industry.


Článek má za cíl zhodnotit finanční zdraví 5 cukrovarnických společností v České republice, které vlastní celkem 7 cukrovarů, za posledních 5 let (za období 2015–2019) využitím vybraných bankrotních modelů. Pro zvolenou finanční analýzu byla použita data z účetních závěrek a výročních zpráv sledovaných společností zveřejněných v Obchodním rejstříku. V době realizace ekonomické analýzy nebyly údaje k roku 2020 dosud zveřejněny. Článek vychází z předchozích výzkumných aktivit, které hodnotily finanční situaci sledovaných společností za využití vybraných ukazatelů finanční analýzy. Pro ekonomickou analýzu sledovaných podniků byly vybrány tyto bankrotní modely: Index IN05, Altmanovo Z-Score, Tafflerův model a Springateův model. Tyto modely byly vybrány s ohledem na vhodnost zpracování modelů pro české podniky, dostupnosti sledovaných vstupních dat pro finanční analýzu a možnosti komparace sledovaných vstupních a výstupních dat. V dlouhodobém horizontu všechny sledované podniky nejsou ohroženy bankrote, jistým varováním mohou být poslední dva sledované roky, kdy se vlivem krize cukrovarnictví všechny ekonomické výsledky cukrovarů zhoršily. Pokud se sledované podniky v následujících letech zaměří zejména na zlepšení výsledku hospodaření a dalších ukazatelů rentability, neměly by být bankrotem ohroženy ani v dlouhodobém horizontu.

Klíčová slova: cukr, finanční analýza, bankrotní modely, cukrovarnictví.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (1): 25–31.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz