HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRIVKO Mikhail1, SMUTKA Luboš1, PULKRÁBEK Josef2, TIMOSHENKOVA Irina3
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta; 2Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; 3Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Institute of Biomedical Systems and Biotechnology)

Vývoj ruského trhu s cukrem v letech 2010–2019 v kontextu evropských ekonomických sankcí a zákazu dovozu
Development of Russian Sugar Market in 2010–2019 in Context of European Economic Sanctions and Import Ban


International trade in agricultural commodities has developed in the Eurasian region over the last decade under the influence of a number of factors. One of the most important is related to sanctions affecting foreign trade activities between Russia and selected countries of the world. Sanctions in this regard have also affected the food market. The impact of sanctions is observable both at the level of items included directly in the sanction lists and also at the level of those items not directly included under the applied Russian import ban: In relation to those not included under the applied ban, the effect of sanctions is rather indirect. The indirect impact of the applied sanction is also related to Russian sugar market and sugar price development. The article attempts to describe the development of the sugar market in Russia in the last decade with regard to the above issues. Sugar price in Russia has been under the pressure from external prices for many years. However, shortly after the introduction of trade sanctions, the unit value of sugar price temporarily increased. Subsequently, however, unit sugar price was reduced again, primarily due to an increase in Russian domestic production. Later on, in 2019 sugar price returned to the level of the year 2010. In this respect, it should be emphasized that sugar price lags behind the consumer price index by an average of 11.9%. Based on the analysis, it can be stated that the import ban has a long-term negative effect on consumer sugar price. On the contrary, the market shock associated with the imposed sanctions caused an increase in sugar consumer price. Consumer sugar price returned to equilibrium 9 months after the recorded price shock. The import ban seems to be one of the most important factors for the Russian sugar market, along with other long-term factors.

Key words: sugar, price, Russia, import ban, economic sanctions.


Mezinárodní obchod se zemědělskými komoditami se v euroasijském regionu rozvíjí v posledním desetiletí pod vlivem řady faktorů. Jedním z těch významných jsou sankce omezující zahraničně obchodních aktivity mezi Ruskem a vybranými zeměmi světa. Sankce v tomto ohledu postihly taktéž trh s potravinářskou produkcí. Vliv dopadu sankcí je pozorovatelný jak v rovině položek zahrnutých přímo na sankční seznamy, tak i v případě položek, které sankce přímo nezmiňují, a vliv sankcí je tedy spíše nepřímého charakteru. Toto se mimo jiné také týká obchodu s cukrem. Článek se pokouší popsat vývoj trhu s cukrem v Rusku v posledním desetiletí s ohledem na výše uvedené problémy. Ceny cukru v Rusku byly po celou dekádu pod tlakem cen z vnějšku. Nicméně krátce po zavedení vzájemných obchodních sankcí jejich výše dočasně vzrostla. Následně však došlo k jejich opětovné redukci, primárně z důvodu nárůstu vlastní produkce, a ceny se v roce 2019 vrátily na úroveň začátku dekády. V tomto ohledu je vhodné zdůraznit, že ceny cukru zaostávají za indexem spotřebitelských cen v průměru o 11,9 %. Na základě zpracované analýzy lze konstatovat, že zákaz dovozu má dlouhodobě negativní vliv na spotřebitelské ceny cukru. Tržní šok spjatý s uválenými sankcemi naopak způsobil zvýšení spotřebitelských cen. Spotřebitelské ceny cukru se vrátily do rovnováhy za 9 měsíců po cenovém šoku. Zákaz dovozu se zdá být pro ruský trh s cukrem jedním z nejdůležitějších faktorů, spolu s dalšími dlouhodobými faktory.

Klíčová slova: cukr, cena, Rusko, zákaz dovozu, ekonomické sankce.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 206-211.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz