HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TEJCHMANOVÁ Petra1, KUDĚLKA Jan1, KOUTNÝ Tomáš1, VÍTĚZOVÁ Monika2, VÍTĚZ Tomáš1
(1Mendelova univerzita v Brně; 2Masarykova univerzita v Brně)

Melasové výpalky – perspektivní substrát pro produkci biometanu
Molasses Stillage – Promising Substrate for Biomethane Production


Biomethane production assay during cofermentation of stillage with inoculum from a wastewater treatment plant and agricultural biogas plant were performed. Three organic loading rates 2, 5, 10 gorg.matter/linoculum were tested. Higher biogas production was proved for the inoculum from the wastewater treatment plant. It can be concluded that it is possible to use molasses stillage as a suitable substrate for cofermentation at wastewater treatment plants and agricultural biogas plants.

Key words: stillage, biomethane, biogas plant.


Byly provedeny testy produkce biometanu při kofermentaci melasových výpalků s inokulem z čistírenské a zemědělské bioplynové stanice. Byly testovány tři zatížení organickými látkami 2, 5, 10 gorg.látek/linokula. Nebyl pozorován negativní vliv přídavku melasových výpalků na produkci a ani na kvalitu produkovaného bioplynu. Vyšší produkce bioplynu bylo dosaženo u inokula z čistírny odpadních vod. Obecně lze konstatovat, že melasové výpalky je možno použít jako vhodný substrát při kofermentaci na čistírenské i zemědělské bioplynové stanici.

Klíčová slova: lihovarnické výpalky, biometan, bioplynová stanice.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (1): 19–22.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz