HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVATOŠOVÁ Veronika
(Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Vliv dlouhodobých faktorů na spotřebu cukru v České republice
Influence of Long-term Factors on Sugar Consumption in Czech Republic


The paper focuses on the identification of long-term factors on the part of consumers that may affect sugar consumption in the Czech Republic. These factors were selected for the purposes of the research survey of the paper on the basis of a literature search. The influence of selected factors on sugar consumption was investigated using a multiple linear regression model. Factors that enter the model are the growth coefficients of sugar consumption, sugar prices, consumption of confectionery products, population and average nominal wage index. The subject of the research survey is selected based on statistical data from the Czech Statistical Office in the years 1990–2019. The model of multiple linear regression showed only an indirect (negative) dependence of the growth coefficient of population on the growth coefficient of sugar consumption in the Czech Republic. The interaction of other monitored factors in the model has not been proven, and therefore the model as a whole cannot confirm the main research hypothesis, i.e., there is no relationship between sugar consumption and selected long-term factors on the part of consumers in the Czech Republic. The research survey showed that the price, consumption of confectionery or the salary level do not affect the consumption of sugar in the Czech Republic. The research survey of the paper was limited to the influence of long-term factors that may affect sugar consumption, short-term factors, especially a group of personal and psychological factors are not taken into account in the model, although sugar consumption may play a more significant role.

Key words: sugar, shopping behaviour, factors influencing sugar consumption, model of multiple linear regressions.


Příspěvek se zaměřuje na identifikaci dlouhodobých faktorů ze strany spotřebitele, které mohou ovlivnit spotřebu cukru v České republice. Tyto faktory byly pro účely výzkumného šetření příspěvku vybrány na základě literární rešerše. Vliv vybraných faktorů na spotřebě cukru byl zkoumán pomocí modelu vícenásobné lineární regrese. Faktory, které vstupují do modelu, jsou koeficienty růstu spotřeby cukru, ceny cukru, spotřeby cukrovinek a cukrářských výrobků, populace, indexu průměrné nominální mzdy. Předmětem výzkumného šetření jsou vybraná statistická data z Českého statistického úřadu v letech 1990–2019. Model vícenásobné lineární regrese prokázal pouze nepřímou (negativní) závislost koeficientu růstu populace na koeficientu růstu spotřeby cukru v České republice. Interakce ostatních sledovaných faktorů v modelu nebyla prokázána, a tudíž model jako celek nemůže potvrdit hlavní výzkumnou hypotézu, neboli neexistuje vztah mezi spotřebou cukrů a vybraných dlouhodobých faktorů na straně spotřebitele v ČR. Výzkumné šetření prokázalo, že cena, spotřeba cukrovinek či výše mzdy neovlivňuje spotřebu cukru v ČR. Výzkumné šetření příspěvku se omezilo pouze na vliv dlouhodobých faktorů, které mohou ovlivnit spotřebu cukru, krátkodobé faktory, zejména skupina osobních a psychologických faktorů nejsou v modelu zohledňovány, přestože při spotřebě cukru mohou hrát významnější roli současné populace, která je významně ovlivněna změnou trendů životního stylu.

Klíčová slova: cukr, nákupní chování, faktory ovlivňující spotřebu cukru, spotřeba cukru, model vícenásobné lineární regrese.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 121–126.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz