HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIRŠELOVÁ Beáta, ROZSIVAL Marcel, KUBOVÁ Veronika
(Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky)

Vplyv ťažkých kovov na rast a metabolizmus repy cukrovej
Influence of Heavy Metals on Growth and Metabolism of Sugar Beet


Heavy metals belong among major polluters; individual plant species show different tolerances to risk elements, and this tolerance always manifests in connection with other environmental factors. So far, the tolerance of beets – especially to lead, cadmium and zinc – has been tested. Lead, nickel and molybdenum have a moderate effect on beet growth, which at certain concentrations even have a stimulating effect on growth, yield and sugar content. Knowledge of the tolerance of beets to heavy metal ions enables considering the risks of its cultivation in metallically loaded soils and increasing the tolerance of this crop through modern biotechnological methods. However, deeper molecular biological analyses are needed to reveal the mechanisms of sugar beet tolerance to heavy metal ions.

Key words: sugar beet, heavy metals, tolerance, remediation.


Ťažké kovy patria medzi významné znečisťovatele životného prostredia. Jednotlivé rastlinné druhy vykazujú rôznu toleranciu k rizikovým prvkom, pričom sa daná tolerancia vždy prejavuje v súčinnosti s ďalšími faktormi prostredia. Doteraz bola testovaná tolerancia repy najmä voči olovu, kadmiu a zinku. Mierny vplyv na rast repy má olovo, nikel a molybdén, ktoré vykazujú pri určitých koncentráciách dokonca stimulačný účinok na rast, výnos a obsah cukru. Zaznamenaná bola aj genotypová variabilita v reakcii repy na ťažké kovy. Poznanie tolerancie repy na ióny ťažkých kovov umožňuje jednak zvážiť riziká jej pestovania v metalicky zaťažených pôdach a jednak zvýšiť toleranciu tejto plodiny cestou moderných biotechnologických postupov. Hlbšie molekulárno-biologické analýzy zrejme prispejú k odhaleniu mechanizmov tolerancie repy cukrovej k iónom ťažkých kovov.

Kľúčové slová: repa cukrová, ťažké kovy, tolerancia, remediácia.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 112–115.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz