HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURČÍK Radek
(Mendelova univerzita v Brně)

Dotace pro biopaliva a aktuální vývoj v roce 2015
Subsidies for Biofuels and Current Development in 2015


The article analyzes the regulation of public subsidies for biofuels and current development in this area in the Czech Republic and European Union. It may be recalled that public support is generally prohibited by the Treaty on the Functioning of the EU with some defined exceptions. One of them is tax relief for biofuels. The article addresses the impact of the Excise Tax Act amendment that provides public support in the form of tax credits for first-generation biofuels. The paper also discusses development in the European Union in present and in the future in relation to the share of biofuels of first, second and third generation in fuel. In relation to the European Union it can be stated that the promotion of first-generation biofuels is to some extent necessary and trends in the introduction of biofuels of second and third generations can also be seen in the EU.

Key words: biofuels, oilseed rape, public support, tax concessions, European Union.


Článek analyzuje regulaci veřejných podpor pro biopaliva a aktuální vývoj v této oblasti v České republice a Evropské unii. Lze připomenout, že veřejné podpory jsou obecně Smlouvou o fungování EU zakázány s množstvím konkrétně stanovených výjimek. Jednou z nich jsou daňové úlevy (zvýhodnění) pro biopaliva. Článek řeší, jaké dopady bude mít novela zákona o spotřebních daních, zakotvující veřejnou podporu ve formě daňových úlev pro biopaliva první generace, a rozebírá aktuální vývoj v Evropské unii v současně době a do budoucna ve vztahu k podílu biopaliv první, druhé a třetí generace v pohonných hmotách. Ve vztahu k Evropské unii lze konstatovat, že podpora biopaliv první generace je v určitém rozsahu nezbytná a v rámci Evropské unie lze sledovat trendy v zavedení podpor biopaliv druhé a třetí generace.

Klíčová slova:biopaliva, řepka olejná, veřejná podpora, daňové úlevy, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (11): 355–358.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz