HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KMÍNEK Miloš1, KADLEC Pavel1, ULRICH Vladimír2
(1Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2Tereos TTD, a.s.)

Řízení extraktoru – regulace s rozloženými parametry
Control of Extractor – Control with Distributed Parameters


The paper has two parts; the main technologic fundamentals of extraction are briefly described in the first part; the second part is devoted to the basic description of extractor control. The goal of control is to reach stabilisation of mass flows, temperatures and guarantee the required technologic parameters. The function of basic measurement areas and control are explained on the example of BMA tower extractor.

Key words: extraction, BMA tower extractor, control, measurement.


Článek je rozdělen na dvě části. V první jsou stručně popsány hlavní technologické zásady při extrakci sladkých řízků a těžení šťávy. Druhá část je věnována popisu základních řídicích obvodů extraktoru, jejichž hlavním úkolem je dosáhnout stabilizace hmotnostních toků a teplot, a tím zabezpečit požadované technologické parametry. Funkce základních okruhů měření a regulace jsou popsány na příkladu stanice věžového extraktoru BMA.

Klíčová slova:extrakce, věžový extraktor BMA, řízení, měření.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (11): 347–349.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz