HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír, KOTEK Martin, ORSÁK Matyáš, HROMÁDKO Jan
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Využití biobutanolu v zážehových motorech
Use of Bio­Butanol in Gasoline Engines


The article deals with the use of bioButanol for application in gasoline engines, it describes bioButanol as an alternative to gasoline and also to the commonly used bioEthanol. The article also mentions the possibility of its use as a hundred-percent biofuel and describes its various features, advantages and disadvantages compared to gasoline and bioEthanol. The experimental part focuses on laboratory assessment of the effect of bio-Ethanol and n-Butanol on the standard parameters of the corresponding standard EN 228. The result is a graphical representation of the dependence of the amount of alcohols on density, viscosity, octane number and vapor pressure of gasoline. As another step, experiments on a test bench were carried out. Using a swirling dynamometer, load of the combustion engine was performed and using a diagnostic system, power and torque were evaluated. Consumption of the tested mixtures was also analyzed using a flow meter. These parameters are compared with the values for pure automotive gasoline and E85. The article shows the usability of gasoline blended with butanol and due to its many advantages, it concludes that it is a suitable alternative to bioethanol.

Key words: bioButanol, bioEthanol, gasoline, E85, Clostridium.


Článek se zabývá využitím biobutanolu pro aplikace v zážehových motorech. Představuje biobutanol jako alternativu za automobilový benzin a současně za běžně používaný bioetanol. Popisuje také možnost jeho využití i jako 100% biopaliva. Zabývá se popisem jednotlivých vlastností, výhod a nevýhod oproti benzinu a bioetanolu. Experimentální část je zaměřena na laboratorní vyhodnocení vlivu bioetanolu a n-butanolu na normované parametry podle standardu ČSN EN 228. Výsledkem je grafické znázornění závislosti množství testovaných alkoholů na hustotu, viskozitu, oktanové číslo a tlak par automobilového benzinu. V dalším kroku byly provedeny experimenty na brzdovém stanovišti. Pomocí vířivého dynamometru bylo prováděno zatěžování spalovacího motoru a s využitím diagnostického systému vyhodnoceny parametry výkonu a točivého momentu. Za pomoci průtokoměru byly analyzovány také spotřeby testovaných směsí. Tyto motorářské parametry jsou porovnávány s hodnotami pro čistý automobilový benzin a také palivo E85. Z článku vyplývá využitelnost směsí benzinu s butanolem a s ohledem na řadu zmiňovaných výhod oproti bioetanolu představuje jeho vhodnou alternativu.

Klíčová slova: biobutanol, bioetanol, benzin, E85, Clostridium.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 311–315.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz