HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan1, SIKORA Vladimir2, KOVAĽOVÁ Lucia1, HARČÁR Matúš1, PORVAZ Pavol1
(1Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Slovensko 2Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Srbija)

Konopa rumovisková Cannabis ruderalis Janisch a cukrová repa
Wild Hemp Cannabis ruderalis Janisch and Sugar Beet


This paper describes the biological properties of wild hemp Cannabis ruderalis Janisch, an original weed species under Central-European climatic conditions of South and East Slovakia, with the potential of high economic importance especially concerning some localities of the country where sugar beet is grown. It also outlines the specifics for agronomical and herbicidal management of sugar beet stands against the weed, these procedures improve the herbicides efficiency based on 2–3 times repeated or divided application of mixed herbicides based on phenmedipham, desmedipham, ethofumesate and chloridazon until the hemp plants have 2–4 leaves, respectively their efficiency can be improved by further mixtures with triflusulfuron-methyl or metamitron, which is effective also when used on its own preemergently or postemergently. The paper also describes the sensitivity of wild hemp to many other herbicides commonly used in the protection of field crops stands cultivated in Slovakia as fore crop or after crop of sugar beet.

Key words: wild hemp, herbicides, sugar beet, field crops.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti konopy rumoviskovej Cannabis ruderalis Janisch, v stredoeurópskych klimatických podmienkach južného a východného Slovenska pôvodného burinného druhu s potenciálom patriť k hospodársky významným druhom, a to najmä v niektorých lokalitách kde je pestovaná aj cukrová repa. V práci sú tiež načrtnuté špecifiká pre agronomické a herbicídne opatrenia pri zvládnutí tejto buriny v porastoch cukrovej repy, ktoré zvyšujú účinnosť herbicídnej ochrany založenej na 2–3× opakovanej alebo delenej aplikácii zmesných herbicídov na báze phenmediphamu, desmediphamu, ethofumesatechloridazonu, a to do 2–4 listov konopy, prípadne ich účinnosť môže byť zvýšená použitím ďalších kombinácií s triflusulfuron-methylom alebo metamitronom, ktorý je účinný aj pri osamotenej aplikácii preemergentne aj postemergentne. V práci je priblížená citlivosť konopy rumoviskovej aj na ďalšie herbicídy bežne používané v ochrane porastov poľných plodín pestovaných na Slovensku ako predplodiny alebo následné plodiny cukrovej repy.

Kĺúčové slová: konopa rumovisková, cukrová repa, poľné plodiny.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 292–294.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz