HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVORAD Marián1, KRIVOSUDSKÁ Eleonóra2
(1ÚKSÚP Veľké Ripňany, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Vplyv ročníka na odrodové rozdiely repy cukrovej
Impact of Growing Season on Genotypic Differences in Sugar Beet


A small-parcel experiment was established in Veľké Ripňany. Six varieties (Ambition, Cambria, Delano, Modex, Mandarin and Ventura) of Danish company Maribo Seed were seeded using the Oyord sowing machine on 31 March in the monitored year 2011. Right after the sowing there was a big rainfall deficit, which made the seedling emergence more complicated. Germination improved after the subsequent rainfall, the cover was completed, but the growth was uneven. Ample rainfall was monitored in the early summer months: June and July. The cover was fungicidally treated and health conditions were thus very good in comparison with the untreated cover. Harvest was carried out from 18 to 20 October 2011 in two phases: by machine and by hand.
During the experiment, the influence of environment on differences of sugar beet cultivars was monitored. Root yield represents a production proces indicator that is sharply influenced by weather during crop emergence and by genetic qualities of the varieties. The Ventura variety (92.3 t/ha) reached the highest level of root yield of the evaluated varieties; this variety also reached the highest yield index (99.29%) in the given period within the whole experiment. The average root yield of the monitored varieties was 86.07 t/ha. The best sugar content was monitored in Modex variety (19.54%); on second place there were two varieties: Cambria (19.17%) and Mandarin (19.11%). The average sugar content of all varieties reached 19.03%, which was also to a certain extent influenced by the high temperatures with low rainfall totals. Ventura and Cambria varieties (15.80 and 15.42 t/ha) had the highest white sugar yield of the monitored varieties. The lowest levels were monitored in Modex and Mandarin varieties (13.93 and 14.92 t/ha).
The given data proves that Ventura variety reached the highest harvest index in the experiment year and shows the best average values of the monitored parameters (root yield, polarized and white sugar yield). Results of the analysis thus suggest that it is important to continue monitoring the impact of climate changes on sugar beet in the future with respect to choice of proper genotypes for the particular growing areas.

Key words: sugar beet, genotype, year, yield.


Maloparcelkový pokus bol založený vo Veľkých Ripňanoch. V sledovanom ročníku 2011 bolo 31. marca vysiatych sejačkou Oyord šesť odrôd (Ambition, Cambria, Delano, Modex, Mandarin, Ventura) dánskej firmy Maribo Seed. Hneď po sejbe nastal veľký deficit zrážok, ktorý skomplikoval vzchádzanie. Po následných zrážkach sa vzchádzavosť zlepšila, porasty sa skompletizovali, ale vzrastovo boli veľmi nevyrovnané. V skorých letných mesiacoch jún a júl bol zaznamenaný dostatok zrážok. Porasty boli fungicídne ošetrené a preto bol zdravotný stav oproti neošetreným porastom veľmi dobrý. Zber sa uskutočnil 18. až 20. októbra 2011 dvojfázovo: strojom a ručne.
Počas experimentu bol sledovaný vplyv podmienok prostredia na odrodové rozdiely repy cukrovej. Úroda buliev je indikátorom produkčného procesu, ktorý je výrazne ovplyvnený počasím v čase tvorby úrody a genetickými vlastnosťami odrôd. Z hodnotených odrôd najvyššiu úrodu buliev dosiahla odroda Ventura (92,3 t/ha). Uvedená odroda dosiahla za uvedené obdobie aj najvyšší index odrody (99,29 %) v rámci celého experimentu. Priemerná úroda buliev skúmaných odrôd bola 86,07 t/ha. Najlepšia cukornatosť bola zaznamenaná pri odrode Modex (19,54 %), o niečo nižšiu cukornatosť dosiahli odrody Cambria (19,17 %) a Mandarin (19,11 %). Priemerná cukornatosť všetkých odrôd sa rovná hodnote 19,03 %, ktorá bola tiež do istej miery ovplyvnená vysokými teplotami s nízkym úhrnom zrážok. Zo sledovaných odrôd mali najvyššiu úrodu bieleho cukru odrody Ventura a Cambria (15,80 a 15,42 t/ha). Najnižšie hodnoty boli zaznamenané pri odrodách Modex a Mandarin (13,93 a 14,92 t/ha).
Z uvedeného vyplýva, že odroda Ventura dosiahla v experimentálnom roku 2011 najvyšší index odrody a vykazuje najlepšie priemerné hodnoty pre sledované parametre (úroda buliev, úroda polarizačného a bieleho cukru). Z analýzy výsledkov preto usudzujeme, že dopady klimatických zmien na pestovanie repy cukrovej je potrebné naďalej sledovať s ohľadom na výber vhodných genotypov do konkrétnych pestovateľských oblastí.

Kľúčové slová: repa cukrová, odroda, ročník, úroda.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 227–231.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz