HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANIČEK Dušan
(podpredseda Slovenského cukrovarníckeho spolku)

Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2014/2015 na Slovensku
Evaluation of Sugar Campaign 2014/2015 in Slovakia


Sowing for sugar campaign 2014/2015 started on March 10, 2014 and finished on April 10. Compared to previous year, the sugar beet area was enlarged by about 11% to 22,348 hectares. The average number of sugar beet specimens reached 96,000 pcs per hectare. Plants were complete and by the end of May the sugar beets were in good condition. The period from May to September was characterized by balanced and sufficient rainfalls that heralded a good crop of sugar beets. Due to expected higher yield, the campaign started relatively early on September 7 in sugar factory Sereď, and on September 10 in factory Trenčianska Teplá. The beginning was a little complicated due to high precipitations but later the situation stabilized and campaign went smoothly. During the campaign the amount of 1,637,830 tons of sugar beet were processed in both factories. The average yield reached 77.76 tons per hectare which is a new record confirming the growing trend of sugar beet yields. The low average sugar content at level 15.4% was fully compensated for by the high yield of sugar beet. Thanks to this fact, total sugar production reached 213,266 tons, which is the highest production since 2005/2006. The average daily processing capacity was 10,646 tons per day. The sugar factory Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá finished beet processing on January 21, and factory Slovenské cukrovary Ltd. in Sereď finished on March 4. This was the longest campaign in the modern history and lasted 179 days.

Key words: Slovak republic, sugar industry, sugar beet, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results, crop, yield.


Sejba sa začala už 10. marca a bola ukončená 10. apríla 2014. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, boli pestovateľské plochy navýšené na 22 348 ha, čo znamená navýšenie o zhruba 11 %. Priemerný počet jedincov dosiahol 96 tisíc kusov na hektár. Porasty boli kompletné a ku koncu mája bola cukrová repa v dobrej kondícii. Obdobie od mája do konca septembra bolo charakteristické rovnomernými a pomerne výdatnými zrážkami, čo bolo predzvesťou dobrej úrody buliev. Kvôli očakávanej vyššej úrode repy odštartovala cukrovarnícka kampaň relatívne skoro, dňa 7. septembra v Seredskom cukrovare a 10. septembra v cukrovare Trenčianska Teplá. Úvod kampane bol skomplikovaný výdatnými dažďovými zrážkami, ale neskôr sa situácia stabilizovala a kampaň ďalej prebiehala plynule. Počas kampane sa spracovalo v oboch cukrovaroch spolu 1 637 830 t cukrovej repy. Priemerná hektárová úroda dosiahla výšku 77,76 t, čo predstavuje rekord a potvrdzuje rastúci trend hektárových úrod v poslednom období. Aj keď dosiahnutá priemerná spracovateľská cukornatosť bola len na úrovni 15,4 %, vysoká úroda buliev to plne kompenzovala. Aj vďaka tomu dosiahla celková výroba cukru úroveň 213 266 t, čo predstavuje najvyššiu produkciu v SR od roku 2005/2006. Za deň sa v priemere spracovalo 10 646 t repy. Cukrovar Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá ukončil spracovanie repy dňa 21. 1. 2015. Kampaň v Slovenských cukrovaroch, s.r.o., Sereď bola ukončená dňa 4. 3. 2015. V novodobej histórii sa jedná o rekordnú dĺžku kampane, keďže trvala dlhých 179 dní.

Kľúčové slová: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, cukrovarnícka kampaň, kvóta, výroba cukru, výsledky kampane, úroda.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 192–193.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz