HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FAKHARI Rasoul1, TOBEH Ahmad1, KHANZADE Hassan2, MAMMADOVA Ruhangiz3, BENAB Ghader Alizadeh1
(1University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran, 2Agricultural and Natural Resources Research Centre of Moghan, Parsabad, Iran, 3Genetic Resources Institute of Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan)

Vliv pěstování a doby sklizně na kvalitu a kvantitu semene cukrové řepy v Íránu
Effects of Planting and Harvest Dates on Quantity and Quality of Sugar Beet Seed in Iran


The experiment was conducted in Agricultural Research Station of Ardabil (Iran); it was based on a split plot experiment with completely randomized blocks in 4 replications in order to evaluate the effects of different planting dates (PDs) and harvesting dates (HDs) on qualitative and quantitative characteristics of sugar beet seed. In the main plots, PDs were the main factor, they were 10 March, 25 March, 9 April and 24 April; four HDs were the sub-main factor and included 15, 30, 45 and 60 days after flowering. After harvesting and transporting the seeds to the laboratory, classification and tests relating to qualitative characteristics of seeds were done under standard conditions and resulting data was analyzed and means were compared according to LSR Duncan test. It was found that PD significantly affected the seed effective filling period (EFP) and rate. HD had significant effect (α = 1%) on seed yield/plant, seed percentage in all sizes and classifications, germination rate and EFP and maximum seed weight. According to the variance analysis tables, over size seeds (>4.5mm in diameter), EFP and maximum seed weight were significantly affected by planting × harvesting interaction. The highest seed yield was obtained in second and third harvest, respectively. The third harvest from third and fourth PD had greater number of favorable effects on the seed quality than other treatments. The highest percentage of seeds with the diameter of >4.5mm occurred in third PD and third HD. The longest effecting filling period occurred in third PD × fourth HD and was accompanied by the lowest seed filling rate. The highest seed weight was obtained in first PD × fourth HD, which was not appropriate for seed production because of the increase in shattering amount in this treatment.

Key words: sugar beet, planting date, harvesting date, yield, seed quality.


Pokus byl proveden na základě oddělených ploch s náhodně vybranými bloky ve 4 opakováních ve výzkumném zemědělském centru v Ardebil (Írán) s cílem zjistit vliv různé doby výsadby a sklizně na kvalitativní a kvantitativní vlastnosti semene cukrové řepy. Na hlavních plochách byly doby výsadby rozhodujícím faktorem, a to v termínech 10. 3., 25. 3., 9. 4. a 24. 4. Jako druhý hlavní faktor byly termíny sklizně 15, 30, 45, a 60 dní po odkvětu. Po sklizni a přemístění semen do laboratoře byla za standardních podmínek provedena klasifikace a testování kvalitativních vlastností semen. Výsledné údaje byly analyzovány a průměry byly porovnány podle LSR Duncanova testu. Bylo zjištěno, že doba výsadby průkazně ovlivnila efektivní dobu zrání semen (EFP) a rychlost. Doba sklizně má značný vliv (α = 1 %) na výnos semen z rostliny, podíl velikosti semen a na klasifikaci, rychlost klíčení a tvorbu semene a maximální hmotnost semene. Podle tabulek analýzy variance, přerostlá semena (>4,5 mm v průměru), EFP a maximální hmotnost semen byla průkazně ovlivněna vzájemnou interakcí doby výsadby a sklizně. Nejvyššího výnosu semen bylo dosaženo ve druhé a třetí sklizni. Třetí termín sklizně ze třetí a čtvrté výsadby měl více pozitivních vlivů na kvalitu osiva než v ostatních experimentech. Největší množství semen s průměrem >4,5 mm bylo při třetím termínu výsadby a třetím termínu sklizně. Nejdelší doba zrání semene byla u třetího termínu výsadby a čtvrtého termínu sklizně, což bylo doprovázeno i nejnižší rychlostí zrání semene. Nejvyšší hmotnosti semene bylo dosaženo při prvním termínu výsadby a čtvrtém termínu sklizně, což nebylo vhodné pro produkci semen kvůli zvýšenému výdrolu.

Klíčová slova: ccukrová řepa, doba výsadby, doba sklizně, výnos, kvalita semene.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 181–187.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz