HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRISTEK Andrija1, KRISTEK Suzana1, KRALJIČAK Željko2, REŠIĆ Ivo3, RADAN Zvonko1
(1Univerzita J. J. Strossmayera, Agronomická fakulta, Chorvatsko, 2Osječko-baranjska županija, Chorvatsko 3Sladorana d.o.o., cukrovar Županja, Chorvatsko)

Kvalita cukrové řepy v závislosti na odrůdě a účinnosti fungicidů proti cerkosporové listové skvrnitosti řepy (Cercospora beticola Sacc.)
Sugar Beet Quality in Dependence on Variety and Effectiveness of Fungicides on Cercospora beticola Sacc.


Between the years 2010 and 2012 research on production values of 8 varieties was performed on eutric brown soil in eastern Croatia in the conditions of natural infection with a pathogenic fungus Cercospora beticola Sacc. with and without fungicide application. Varieties involved in the experiments had unequal tolerance to the fungus C. beticola. Weather conditions during the research differed significantly in the individual years. Compared to the long term average, the overall rainfall was high in the first year and low in the other two years. Monthly air temperatures during the growing period were elevated in all three years, especially in 2012. The obtained results show strong dependence of yield and quality of the roots on leaf conservation during the vegetation period, on variety and on year. Due to substantial damage to the leaves in variants with no treatment in relation to the well-preserved variant with three treatments, root yield in the latter increased by an average of 15.92 t/ha (20.64%), sugar content 1.61% (rel. 10.37%) and sugar yield for 3.07 t/ha (30.67%).

Key words: sugar beets, varieties, Cercospora beticola Sacc., yield, root quality.


V letech 2010 až 2012 bylo na kyselých hnědých půdách východního Chorvatska provedeno zkoušení produkčních hodnot 8 odrůd cukrové řepy, a to v podmínkách přirozené infekce patogenní houbou Cercospora beticola Sacc., s použitím a bez použití fungicidů. Odrůdy zařazené do pokusu měly různou odolnost vůči cerkosporové listové skvrnitosti řepy. Povětrnostní podmínky v jednotlivých letech se výrazně lišily. V prvním roce byl vysoký úhrn srážek, v dalších dvou letech pak naopak nízký, v porovnání s dlouhodobým průměrem. V průběhu všech tří let byly měsíční teploty vzduchu v průběhu období růstu zvýšené, především pak v roce 2012. Získané výsledky ukazují silnou závislost výnosu a kvality bulev na zachovávání listové hmoty během vegetace, na odrůdě i ročníku. Kvůli silnému poškození listů se u variant s trojí aplikací fungicidu v porovnání s neošetřenou kontrolou výnos kořene průměrně zvýšil o 15,92 t/ha (20,64 %), cukernatost o 1,61 % (neboli 10,37 % rel.) a výnos cukru o 3,07 t/ha (30,67 %).

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, Cercospora beticola Sacc., výnos, kvalita bulev.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 173–177.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz