HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír, KAŠIČKOVÁ Ivana, RAŠOVSKÝ Marek
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Vplyv odrody a biopreparátov na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Influence of Variety and Biopreparations on Root Yield, Sugar Content and Polarized Sugar Yield of Sugar Beet


The field polyfactor experiment monitored the influence of weather conditions during test years, of variety and of biopreparations on root yield (RY), sugar content (DG) and polarized sugar yield (PCY) of sugar beet. The experiment was carried out in 2011, 2012 and 2013 at EXBA SPU in Nitra – Dolná Malanta. The experiment involved four sugar beet varieties (Jambus, Tilman, Antek and Fred) and two biopreparations, Biafit Gold and Ligno Super NPK. The influence of weather conditions on all the monitored parameters (RY, DG, PCY) was high significant. The variety influence was statistically high significant for DG and significant for PSY. The highest RY and PSY was reached by variety Fred and the highest DG was reached by variety Tilman. Biopreparations (Biafit Gold and Ligno Super NPK) compared to control variant increased average RY in three years (Biafit Gold statistically significant) and PSY as well. Biopreparation Ligno Super NPK did not influence DG and Biafit Gold influenced DG negatively.

Key words: sugar beet, variety, biopreparation, root yield, sugar content, polarized sugar yield.


V poľnom viacfaktorovom pokuse s repou cukrovou bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov, odrody a biopreparátov na úrodu buliev, cukornatosť (digesciu) a úrodu polarizačného cukru. Pokus bol realizovaný v rokoch 2011, 2012 a 2013 na pozemkoch EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. V pokuse boli sledované štyri odrody repy cukrovej (Jambus, Tilman, Antek a Fred) a dva biopreparáty, Biafit Gold a Ligno Super NPK. Vplyv poveternostných podmienok pokusných rokov bol na všetky sledované parametre (úrodu buliev – Úb, cukornatosť – Dg a úrodu polarizačného cukru – Úpc) štatisticky vysoko preukazný. Odroda ovplyvnila štatisticky vysoko preukazne Dg a preukazne Úpc. Najvyššiu Úb a Úpc dosiahla odroda Fred a najvyššiu Dg odroda Tilman. Biopreparáty (Biafit Gold a Ligno Super NPK) v porovnaní s kontrolou zvýšili v priemere troch rokov Úb (Biafit Gold štatisticky preukazne) aj Úpc. Cukornatosť Ligno Super NPK neovplyvnil a Biafit Gold ju ovplyvnil negatívne.

Kľúčové slová: cukrová repa, odroda, biopreparát, úroda buliev, digescia, úroda polarizačného cukru.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 168–171.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz