HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

NÉTEK Rostislav1, DOSTÁLOVÁ Yvona2, PECHANEC Vilém1
(1 Univerzita Palackého v Olomouci, 2Mendelova univerzita v Brně)

Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy
Mobile Map Application for Pasportisation of Sugar Beet Fields


The paper aims to highlight the benefits and possibilities of the mobile map client designed for retrieval of sugar beet fields. The application concept has been developed with the aim to significantly simplify the data pasportisation process of sugar beet fields, as one of the key assumptions of precision agriculture. The use of the latest web technologies allowing access to the client from mobile devices and implementation of Web services are important aids to this process. Map client can visualize Web services of remote providers e.g. LPIS or ČÚZK (Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre) and combine it with own data of agricultural subjects. In addition to sugar beet parameters (area, yield etc.) it is possible to add attachments e.g. photos directly from the field. The application features intuitive environment and, in addition to the aesthetic aspects, it takes into consideration such details as adequate distance between buttons used for touch control from the tractor cab.

Key words: pasportization, sugar beet, precision agriculture, map client, GIS.


Cílem článku je upozornit na přínosy a možnosti mobilního mapového klienta určeného pro pasportizaci polí cukrové řepy. Koncept aplikace si klade za cíl zásadně zjednodušit proces pasportizace dat polí cukrové řepy, jakožto jeden z klíčových předpokladů precizního zemědělství. Napomáhá tomu využitím nejmodernějších webových technologií, která umožňují přístup do klienta i z mobilních zařízení, a implementací webových služeb. Mapový klient dokáže vizualizovat webové služby vzdálených poskytovatelů např. LPIS či ČÚZK a kombinovat je s vlastními daty zemědělských subjektů. Vedle parametrů evidovaných k oblastem osetým cukrovou řepou (rozloha, výnos, BPEJ atd.) je možné přímo v terénu přidat i přílohy, např. fotografie. Aplikace se vyznačuje intuitivním prostředím, vedle estetické stránky myslí i na detaily, jako např. dostatečnou vzdálenost mezi tlačítky pro dotykové ovládání přímo z kabiny traktoru.

Klíčová slova: pasportizace, cukrová řepa, precizní zemědělství, mapový klient, GIS.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (4): 137–140.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz