HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2014
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2014


Forty-one varieties entered the list of recommended sugar beet varieties in the year 2013. In tests, seeds treated with Cruiser Force preparation were used exclusively. Weather conditions were different than in past years, extreme humidity was replaced by high temperatures without rainfall. This was the cause of increase in tuber weight and decrease in sugar content.
The list is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The testing replaces the former system of United testing of registered sugar beet varieties (existing since 1993). Leaf diseases, yield, sugar content, sugar yield etc. are evaluated. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety to the average of all tested assortment on a relative scale. The varieties are evaluated independently within the same tolerance. SDO lists not only the 2013 results, but also the two- and three- year long evaluation results. Results from Bezno and Lutín locality, where the beet cyst nematode appeared, are shown separately

Key words: sugar beet, varieties, testing.


Do seznamu doporučených odrůd bylo v roce 2013 zařazeno 41 odrůd cukrové řepy. V pokusech bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Průběh počasí odlišný od minulých let, extrémní vlhko, vystřídaly vysoké teploty bez srážek. To způsobilo nárůst hmotnosti bulev a nižší cukernatost.
Seznam zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Podílejí se Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Zkoušení navazuje na systém Společného zkoušení registrovaných odrůd cukrové řepy (existující od roku 1993). Hodnotí se výskyt listových chorob, výnos bulev, cukernatost, výnos cukru ad. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Odrůdy jsou posuzovány v rámci stejné tolerance samostatně. SDO uvádí nejenom výsledky z roku 2013, ale i ze dvouletého a tříletého zkoušení. Výsledky z lokalit Bezno a Lutín, na kterých byl vysoký výskyt háďátka řepného, jsou uvedeny samostatně.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (1): 8–16.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz