HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MIKULKA Jan
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha )

Biologie a regulace pýru plazivého (Elytrigia repens) v cukrové řepě
Biology and Control of Couch Grass (Elytrigia repens) in Sugar Beet


Couch grass (Elytrigia repens) belongs among the most common weeds on arable land.The article presents biological characteristics of the plant, its generative and vegetative reproduction and factors affecting rhizomes reproduction. It assesses the influence of soil tillage and crop succession in crop rotation on reproduction and expansion of this weed on arable land. It also describes couch grass regulation methods, including the principles of herbicide protection of sugar beet.

Key words: weeds, couch-grass, Elytrigia repens, reproduction, control, sugar beet.


Pýr plazivý (Elytrigia repens) patří mezi nejvýznamnější vytrvalé plevele na orné půdě. Článek uvádí biologickou charakteristiku této rostliny, její generativní a vegetativní rozmnožování a faktory ovlivňující reprodukci oddenků. Je hodnocen vliv zpracování půdy a střídání plodin v osevním postupu na reprodukci a rozšiřování tohoto plevele na orné půdě. Jsou popsány metody regulace pýru, vč. zásad herbicidní ochrany porostů cukrové řepy.

Klíčová slova: plevele, pýr plazivý, reprodukce, regulace, řepa cukrová.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (2): 64–68.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz