HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠÁRKA Evžen, BUBNÍK Zdeněk, KADLEC Pavel, POUR Vladimír
(VŠCHT Praha, Ústav sacharidů a cereálií )

Krystalické modifikace uhličitanu vápenatého, jeho vznik při epuraci, velikosti agregátů a jejich dopady na čištění šťáv
Calcium Carbonate – Polymorphism, Origin in Juice Purification, Sizes of Aggregates, and Their Consequences


The formation of a polymorph in aqueous media is influenced by conditions of crystallization although once formed polymorphs of CaCO3 may transform to the most thermodynamically stable calcite. The article compares the shapes of crystals found in carbonation sludge with similar shapes obtained by precipitation of CaCO3 in the absence of sucrose.
To identify the verious polymorphs from each other or from other crystalline substances, it is possible to use X-ray diffraction, thermogravimetry, infrared and Raman spectroscopies.
The mechanism of calcium carbonate formation in the carbonation is described and it is discussed the influence of ionic strength on the supersaturation of the dissolved calcium carbonate is discussed. Specific surface area of carbonation sludge precipitate is chara­cterized and the number of crystals of about 0.3 µm in an averaged settling particle is estimated.
The final part of the article deals with influences on particle size of the carbonation sludge during juice purification, which are linked with the filtration and sedimentation rates of carbonation juices.

Key words: calcium carbonate, carbonation sludge, calcite, aragonite, vaterite, carbonation mechanism, ionic strength, activity coefficients, CaCO3 supersaturation, particle size of carbonation sludge.


Vznik polymorfu ve vodném prostředí je ovlivněn podmínkami krystalizace, přičemž již vytvořené krystaly CaCO3 se mohou dále transformovat na termodynamicky nejvíce stabilní kalcit. V článku jsou porovnávány tvary krystalů, které byly nalezeny v saturačním kalu, s podobnými tvary získanými srážením CaCO3 bez přítomnosti sacharosy.
K identifikaci jednotlivých polymorfů od sebe či od dalších krystalických látek lze využít např. rentgenovou difraktometrii, termogravimetrii, infračervenou či Ramanovu spektrometrii.
Je popsán mechanismus vzniku uhličitanu vápenatého v saturaci a diskutován vliv iontové síly na přesycení roztoku uhličitanu vápenatého. Je charakterizován měrný povrch uhličitanu vápenatého ve sraženině saturačního kalu a odhadnut počet krystalů o velikosti asi 0,3 µm v průměrné sedimentující částici.
Závěr článku je věnován vlivům na velikost částic saturačního kalu při epuraci, která souvisí se sedimentovatelností a filtrovatelností saturovaných šťáv.

Klíčová slova: uhličitan vápenatý, saturační kal, kalcit, aragonit, vaterit, mechanismus saturace, iontová síla, aktivitní koeficienty, přesycení CaCO3, velikost částic saturačního kalu.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (11): 361–364.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz