HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PULKRÁBEK Josef1, ŠVACHULA Vladimír1, URBAN Jaroslav1, PAČUTA Vladimír2
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)

Cíle šlechtění cukrové řepy jako ozimé plodiny
Objectives of Breeding Sugar Beet as Winter Crop


More than 170 years ago a biennial sugar beet was crossbred from annual wild species; a monogerm beet was bred in the 1960s. We are intensively breeding more powerful varieties with multiple resistances or tolerances to fungal diseases and nematodes. The current goal is to breed beets in which it will be possible to prolong the growing season via increasing its hardiness for safe wintering and solving the possibility of bolting regulation. The article presents information from the professional literature focusing on the importance and benefits of this breeding objective. The newly bred plants must have sufficient winter hardiness (frost resistance) to survive the winter (lethal temperature for beet is –7 oC) and they must not bolt and flower (when grown for bulbs), because low winter temperatures cause the plants vernalization, which promotes sugar beet bolting in the spring. These are two fundamental tasks for genetics and breeders. Over the next six to eight years, we can expect a prototype of winter sugar beet with significantly higher sugar production than the spring varieties.

Key words: sugar beet, breeding, hardiness, vernalization, regulation of flowering and bolting.


Před více než 170 lety se podařilo křížením vytvořit z jednoletých planých druhů řep dvouletou cukrodárnou plodinu. V šedesátých letech minulého století byla vyšlechtěna řepa jednoklíčková. Intenzivně se šlechtí stále výkonnější odrůdy s vícenásobnou tolerancí případně rezistencí k houbovým chorobám a nematodům. Aktuálním cílem je vyšlechtit řepu, u které se podaří prodloužit vegetační dobu díky zvýšení její otužilosti k bezpečnému přezimování a zvládnutí techniky regulace vybíhání. Článek přináší informace z odborné literatury, zaměřené na význam a přínosy tohoto šlechtitelského cíle. Nově vyšlechtěné rostliny musí mít dostatečnou zimní otužilost (mrazuvzdornost) k přežití zimy (pro řepu je letální teplota –7 oC) a nesmí vybíhat a kvést (při pěstování na produkci bulev), protože nízké zimní teploty vyvolávají u rostlin jarovizaci, která podporuje vybíhání řepy cukrové na jaře. Toto jsou dva zásadní úkoly pro genetiky a šlechtitele. Během příštích šesti až osmi let lze očekávat prototyp ozimé řepy cukrové s výrazně vyšší produkcí cukru, než mají jarní odrůdy.

Klíčová slova: řepa cukrová, šlechtění, mrazuvzdornost, jarovizace, regulace kvetení a vybíhání.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 298–301.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz