HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ŠOŠKA Radovan, ČIČO Peter, MIKUŠ Rastislav
(Technická fakulta SPU v Nitre)

Prevádzkové skúšky pôdospracujúcich nástrojov s dvojvrstvou
Operational Tests of Double Layered Tillage Tools


The results obtained show that the lowest wear resistance was achieved by chisels with no deposit weld – etalons. Lower wear resistance among the tested hardfacings was reached by the hardfacings with the addition of tungsten carbide (WC), marked NP 60 WC 20 and NP 60 WC 45. However, a 23 % (26 % resp.) increase in wear resistance was observed compared to etalon. The highest wear resistance was achieved with double layer marked NP 60. The increase in resistance compared to etalons is 47 %. Metal powder with addition of WC powder versus NP 60 had no significant effect on the increase in wear resistance in the specific operating conditions. The results obtained show that after applying a wear-resistant layer, the chisel service life increases.

Key words: abrasive wear resistance, NiCrBSi, tungsten karbide, tillage tools.


Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé že najnižšiu odolnosť proti opotrebeniu dosiahli dláta nenavarené – etalóny. Nižšiu odolnosť proti opotrebeniu zo skúmaných tvrdonávarov dosiahli tvrdonávary s prídavkami karbidu volfrámu (WC) s označením NP 60 WC 20 a NP 60 WC 45. Avšak u nich možno pozorovať zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu o 23 % resp. o 26 % oproti etalónu. Najvyššiu odolnosť proti opotrebeniu dosiahla dvojvrstva s návarom NP 60. Nárast odolnosti oproti etalónom je 47 %. Kovové prášky s prídavkami WC oproti prášku NP 60 nemali zásadný vplyv na zvýšenie odolnosti proti opotrebeniu v konkrétnych prevádzkových podmienkach. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že po nanesení vrstvy odolnej oproti opotrebeniu sa zvyšuje životnosť dlát v prevádzke.

Kľúčové slová: odolnosť proti opotrebeniu, NiCrBSi, karbid volfrámu, pôduspracujúce nástroje.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (9–10): 289–291.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz