HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JANÍČEK Dušan
(Slovenský cukrovarnícky spolok)

Vyhodnotenie cukrovarníckej kampane 2013/2014 na Slovensku
Evaluation of Sugar Campaign 2013/2014 in Slovakia


Preparation for sugar campaign 2013/2014 started by choosing the sowing areas and contracting sugar beet already at the end of 2012. After the experience of previous campaigns, sugar companies decided to gross up the sowing areas by about 1,000 hectares. The final acreage determined for cropping represented 20,079 ha. Sugar beet was growed by 194 farmers. Sowing started in the last decade of March and was finished in the last decade of April due to sloppy soil. Sugar beet accrued very well. The beet cover was complete and at the end of May the sugar beet was in excellent shape. The average amount of beets per hectare reached 91,310 pcs. Since mid-June 2013 till the end of August there was almost no rain. Despite the unfriendly weather conditions the well based crop rewarded the farmers with the second best campaign since 1989. Sugar industry processed together 1,148,047 tonnes of sugar beet and produced 172,628 tonnes of white sugar and 46,270 tonnes of molasses (50 % polarization). The average yield was 57.18 tonnes of sugar beet per hectare with 16.78 % sugar content. The average of about of about 10,602 tonnes of sugar beet was processed every day. We can thus assess the Sugar campaign 2012/2013 in Slovakia as a very satisfactory.

Key words: Slovak Republic, sugar industry, sugar beet, sugar campaign, quota, sugar production, campaign results, crop, yield.


Príprava na kampaň 2013/2014 začala výberom osevných plôch a kontraktáciou cukrovej repy už koncom roka 2012. Po skúsenostiach z predchádzajúcich kampaní sa rozhodli cukrovarnícke spoločnosti navýšiť osevné plochy o cca 1 000 ha. Konečné hektáre repy určenej na zber sa ustálili na 20 079 ha. Cukrovú repu pestovalo spolu 194 farmárov. So siatím sa začalo v poslednej dekáde marca a bolo ukončené až v poslednej dekáde apríla pre podmáčanú pôdu. Repa vchádzala veľmi dobre. Porasty boli kompletné a ku koncu mája bola vzídená cukrová repa vo výbornej kondícii. Priemerný počet jedincov dosiahol 91 310 kusov na 1 ha. Od polovice júna 2013 až do konca augusta prakticky nepršalo. Napriek nepriazni počasia sa dobre založená úroda odmenila druhou najúspešnejšou kampaňou po roku 1989. Priemysel spracoval spolu 1 148 047 t cukrovej repy a vyrobil 172 628 t bieleho cukru a 46 270 t melasy o 50% pol. V priemere sa urodilo 57,18 t/ha cukrovej repy o cukornatosti 16,78 %. Za deň sa v priemere spracovalo 10 602 t repy. V konečnom dôsledku môžeme cukrovarnícku kampaň 2013/2014 hodnotiť ako veľmi uspokojivú.

Kľúčové slová: Slovenská republika, cukrovarnícky priemysel, cukrovarnícky podnik, cukor, cukrová repa, cukrovarnícka kampaň, kvóta, výroba cukru, výsledky kampane, úroda.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (5–6): 188–189.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz