HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁVRA Aleš1, HÁJKOVÁ Lenka2, KOŽNAROVÁ Věra3, VONDRÁKOVÁ Alena1, VOŽENÍLEK Vít1
(1Univerzita Palackého v Olomouci, 2Český hydrometeorologický ústav a Karlova univerzita, 3Česká zemědělská univerzita)

Cukrová řepa na fenologických mapách
Sugar Beet on Phenological Maps


The phenological observations of the Czech Hydrometeorological Institute focused on the selected phenological phases of sugar beet (emergence, beginning of decortication and technical harvest). The average dates of phenophase onset during the period 1991–2010 were processed in the geographic information systems and the results were recorded in thematic maps as a suitable basis for monitoring the trend of vegetative stages development of sugar beet.

Key words: sugar beet, phenology, emergence, decortication, geographic information systems, phenological maps.


V rámci fenologických pozorování Českého hydrometeorologického ústavu byla zaměřena pozornost na vybrané fenologické fáze cukrové řepy (vzcházení, počátek dekortikace a sklizňová zralost). Průměrná data nástupu za období 1991–2010 byla zpracována v prostředí geografických informačních systémů a výsledky vyjádřeny v tematických mapách jako vhodný vědecký podklad pro sledování trendu vývoje vegetačních fází cukrovky.

Klíčová slova: cukrová řepa, fenologie, vzcházení, počátek dekortikace, geografické informační systémy, fenologické mapy.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (4): 144–148.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz