HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan
(Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany – Výskumný ústav agroekológie Michalovce )

Cirok alepský Sorghum halepense (L.) Pers. a cukrová repa
Johnson Grass Sorghum halepense (L.) Pers. and Sugar Beet


This paper describes biological properties of Johnsom grass Sorghum halepense (L.) Pers., an invasive weed species with potentially of high economic importance especially concerning southern regions of the country where sugar beet is planted; the Johnsom grass grew in Central-European climatic conditions of Slovakia. There are also outlined specifics for agronomical and herbicidal management of sugar beet stands in relation to protection against this weed, which can improve the herbicides efficiency based on repeated or divided applications of post emergent graminicides based on fluazifop-p-butyl, qui- zalofop-p-tefuryl, quizalofop-t-ethyl, cycloxidim and propaquizafop.

Key words: johnson grass, sugar beet.


Predkladaná práca opisuje biologické vlastnosti ciroku alepského Sorghum halepense (L.) Pers., v stredoeurópskych klimatických podmienkach Slovenska invázneho burinného druhu s potenciálom patriť k hospodársky významným druhom, a to najmä v južných regiónoch krajiny, kde je pestovaná aj cukrová repa. V práci sú tiež načrtnuté špecifiká pre agronomické a herbicídne opatrenia pri zvládnutí tejto buriny v porastoch cukrovej repy, ktoré zvyšujú účinnosť herbicídnej ochrany založenej na opakovanej alebo delenej aplikácii postemergentných graminicídov na báze účinných látok ako fluazifop-p-butyl, quizalofop-p-tefuryl, quizalofop-t-ethyl, cycloxidim a propaquizafop.

Klúčové slová: cirok alepský, cukrová repa.

Listy cukrov. řepař., 130, 2014 (4): 132–136.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz