HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

TÓTH Štefan, DANILOVIČ Martin   (Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu – Ústav agroekológie)

Vplyv pôdneho typu a systému agrotechniky na osud vybraných herbicídov
The influence of soil type and tillage system on selected herbicides fate


The study compares the results of investigation of acetochlor (GC/MS), dicamba (HPLC/DAD), metribuzin (GC/ECD), S-metolachlor (GC/ECD) and terbuthylazine (GC/ECD) fate from topsoil (5–30 cm) and subsoil (50–60 cm) samples according to no-till technology (NT), reduced agrotechnique (RA) and conventional tillage (CT). The long-term stationary field trial was established on Gleyic Fluvisol (GF) and Eutric Fluvisol (EF) and valuated data come from the environmental conditions of 2005–2007, from Central European East Slovakian Lowland. All acetochlor and S-metolachlor residual analyses were negative findings, what is connected mainly with high vapour pressure or with high detection limit respectively. Dicamba, metribuzin and terbuthylazine residue content in soil was dependent on the used tillage system enhanced or delayed by soil conditions and actually determined by weathering. It was demonstrated the highest mobility of dicamba and the highest sorption of terbuthylazine. However the greatest dicamba vertical movement was expected at NT when high-intensity rainfall occurred one day after it’s application concerning GF in 2005 invoking deluge event, the leaching was reduced by a delay in rainfall and by low-intensity events prior to high intensity. Relations between dicamba residues content according agrotechnique variants indicate the source of escape altering, especially leaching and surface run-off relevant for CT and NT. In 2006 at normal weathering conditions there was higher dicamba content in subsoil in comparing to topsoil, valid for each of three solved agrotechnique variants. Arid spring and summer conditions in 2007 formed soil cracks on heavy clay soil and subsequently humid September apparently resulted leaching at NT on GF. The higher metribuzin and terbuthylazine content at GF corresponds to the herbicide own higher organic carbon sorption constant in one breath with higher sorption capacity of GF as EF. In general there was the highest tebuthylazine residues conten on RA, less on CT and the least on NT.

Key words: tillage system, soil type, herbicide, residue.

Predkladaná práca porovnáva osud acetochloru (GC/MS), dicamby (HPLC/DAD), metribuzinu (GC/ECD), S-metolachloru (GC/ECD) a terbuthylazine (GC/ECD) v orničnej (5–30 cm) a podorničnej vrstve (50–60 cm) pri bezorbovej (BO), minimalizačnej (MA) a klasickej agrotechnike (KA). Dlhoročný stacionárny a veľkoplošný poľný pokus bol založený na dvoch lokalitách, resp. dvoch pôdnych typoch Východoslovenskej Nížiny, fluvizemi glejovej (FMG) a fluvizemi modálnej (FMm), hodnotené údaje pochádzajú z obdobia rokov 2005–2007. Všetky reziduálne analýzy acetochloruS-metolachloru boli negatívnym nálezom, čo spájame hlavne s vysokým tlakom pár, resp. vysokým detekčným limitom. Obsah rezíduí dicamby, metribuzinuterbuthylazine v pôde bol ovplyvnený agrotechnikou a determinovaný aktuálnym priebehom poveternostných podmienok. Pri dicambe sa prejavila vysoká mobilita, pri terbuthylazine naopak vysoká sorpcia. Hoci sme najvýraznejšiu vertikálnu mobilitu dicamby očakávali pri BO, kedy sa na FMG deň po aplikácii vyskytla enormná zrážková činnosť s následnym efektom záplavy v 2005, presakovanie a odtok boli redukované výskytom zrážky malej intensity v deň aplikácie. Pomer obsahu rezíduí dicamby pri BO a KA naznačujú zmenu zdroja úniku medzi presakovaním a povrchovým odtokom. V „normálnych“ podmienkach ročníka 2006 bol obsah rezíduí dicamby všeobecne vyšší v podorničnej ako v orničnej vrstve. Podmienky suchej jare a leta v ročníku 2007 a následne september s enormne vysokým úhrnom zrážok pravdepodobne spôsobili na ťažkej pôde FMG únik dicamby až do hlbších ako sledovaných vrstiev pôdy. Vyšší obsah metribuzinuterbuthylazine pri FMG ako FMm súvisí s vyššou sorpčnou kapacitou pôdy. Všeobecne bol najvyšší obsah rezíduí tebuthylazine pri MA, menej pri KA a najmenej pri BO.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (3): 96–100.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz