HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, ANDR Jiří   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Chrpa modrá (Centaurea cyanus L.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Cornflower (Centaurea cyanus L.)


Centaurea cyanus occurs mostly in middle-high regions of the Czech Republic. It prefers light soils with low calcium content. As an arable weed, this species can be found mainly in winter cereals and in the stands of winter oilseed rape. Achenes can germinate well immediately after harvest so they can emerge the same year during autumn from various soil depths with maximum of 8 cm. This species decreased its occurrence in the past and was classified as an endangered one. But it is spreading in recent years especially in relation to increased sowing areas of winter oilseed rape. It is common in field margins but we can record also whole-field area occurrence. Centaurea cyanus is relatively sensitive to many herbicides commonly used in cereal stands. More problematic is its control in oilseed rape stands. Even if active ingrediences dimethachlor and propachlor show good efficacy on this weed, when the field is highly infested and C. cyanus emerge in high numbers from deeper soil layers, these herbicides can be less effective. In such cases it is suitable to use spring treatment with herbicide with active ingredience clopyralid.

Key words: cornflower, Centaurea cyanus, weed biology, weed control, herbicide.

V ČR je chrpa modrá rozšířena ve středních polohách. Preferuje lehké půdy s nízkým obsahem vápníku. Zapleveluje především ozimé obilniny a řepku. Nažky po uzrání dobře klíčí a mohou vzcházet ještě týž rok na podzim z různých hloubek půdy, maximálně však z 8 cm. Přestože v minulosti patřila chrpa modrá k ohroženým druhům, v posledních letech, především v souvislosti s rozšiřováním ploch ozimé řepky, zažívá renesanci šíření. Šíří se především od okrajů polí, ale stále častěji jsou zaznamenávány případy plošného rozšíření tohoto plevele. Chrpa modrá je relativně citlivá k mnoha herbicidům běžně používaných v obilninách. Problematičtější je regulace chrpy modré v porostech řepky. Přestože účinné látky dimethachlorpropachlor vykazují na chrpu často dobrou účinnost, na silněji zaplevelených pozemcích, kde chrpa ve větší intenzitě vzchází z hlubších vrstev půdního profilu, nemusí být ani tyto herbicidy dostatečně účinné. V takových případech je vhodné na jaře provést ošetření herbicidem s úč. látkou clopyralid.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (3): 90–93.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz