HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2009
The list of recommended sugar beet varieties in the Czech Republic for the year 2009


The list is published yearly by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the testing are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The testing replaces the former system of United testing of registered sugar beet varieties (existing since 1993). Leaf diseases, yield, sugar content, sugar yield etc. are evaluated. The INDEX is the overall indicator expressing parameters of a variety to the average of all tested assortment on a relative scale.
31 varieties were included in the testing in the year 2008 and the share of resistant varieties increased.

Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství České republiky. Podílejí se Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Zkoušení navazuje na systém Společného zkoušení registrovaných odrůd cukrové řepy (existující od roku 1993). Hodnotí se výskyt listových chorob, výnos, cukernatost, výnos cukru aj. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX.
V roce 2008 bylo do zkoušení zařazeno 31 odrůd, vzrostl podíl rezistentních odrůd.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1): 6–12.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz