HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Pryšec kolovratec – Euphorbia helioscopia (L.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Sun spurge – Euphorbia helioscopia (L.)


Euphorbia helioscopia occurs on the whole area of the Czech Republic, mostly in lower altitudes. It reproduces only generatively, each plant can produce several hundreds of seeds which are dormant. It germinates during the whole vegetation period (April–October), for the emergence the most suitable are depths between 5–20 mm. Seed longevity in the soil is relatively high, they can survive in soil seed bank for more than 20 years. E. helioscopia is a heliophilous species, thus most frequently can be found in crops that do not create dense canopies (root crops, vegetables). It is not able to compete with well established canopies of cereal crops. In sugar beet stands, high efficacy on this weed can be reached using herbicides with active ingrediences quinmerac, triflusulfuron, and in early growth stages also desmedipham. In potatoes, good efficacy in pre-emergent applications is shown by linuron, for post-emergent applications rimsulfuron or metribuzin can be used. Pendimethalin show good efficacy in vegetable stands.

Key words: Sun spurge, Euphorbia helioscopia, weed biology, herbicide, weed control.

V ČR se pryšec kolovratec vyskytuje na celém území státu, nejvíce však v nižších polohách. Rozmnožuje se výhradně generativně, na jedné rostlině může dozrát až několik set semen, která jsou po dozrání dormantní. Nejlépe vzchází z hloubky 5–20 mm po celou vegetační dobu (duben–říjen). Životnost semen v půdě je poměrně dlouhá, i více než 20 let. Pryšec kolovratec je světlomilný druh, nejčastěji proto zapleveluje plodiny, které nevytvářejí zapojené porosty (okopaniny, zeleniny), v dobře zapojených porostech obilnin se obvykle neprosadí. Na pryšec v cukrové řepě vykazuje vysokou účinnost úč. látka quinmerac, triflusulfuron, a v raných růstových fázích také desmedipham. V bramborách vykazují preemergentně dobrou účinnost herbicidy obsahující úč. látku linuron, postemergentně lze použít herbicidy obsahující úč. látky rimsulfuron, případně metribuzin. V porostech zelenin vykazují velmi dobrou účinnost herbicidy obsahující úč. látku pendimethalin.

Klíčová slova: pryšec kolovratec, Euphorbia helioscopia, biologie plevelů, herbicidy, regulace plevelů.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (12): 342–346.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz