HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan, HROMÁDKO Jiří*, MILER Petr, HÖNIG Vladimír, ŠTĚRBA Pavel**
(Česká zemědělská univerzita v Praze,   *Ministerstvo životního prostředí,   **TÜV SUD Auto CZ s.r.o.)


Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu
Life cycle assessment of fossil fuels and bioethanol


This article deals with the evaluation of influence of fossil fuels and bioethanol use on the environment. Only a comprehensive analysis, which takes into consideration the whole „life cycle“ of fuel (covering the start-up phase of fuel production, followed with the actual fuel production up to the final burn up in vehicles) provides an objective impact estimation of a certain fuel type on the environment. The aim of this paper is familiarization of the readers with the most widely known studies, which deal with life cycle evaluation of impact of fuels use on the environment. The result of all studies is an assessment of energy consumption and green house gases emission production in the whole life cycle in dependence on the needed energy making process and the secondary product utilization. At the end, there are mentioned the criteria of bio fuel sustainability, which are included in a new directive of the European parliament and of the Council on the subsidize of the use of energy from renewable sources and the list of feedstock (products) and the technological process applied, which can ensure an accomplishment of those criteria.

Key words: bioethanol, fossil fuels, Green House Gasses, technology process, by products.

Článek se zabývá posuzováním vlivu používání fosilních paliv a bio­etanolu na životní prostředí. Pouze komplexní analýza, která zohlední celý „životní cyklus“ paliva, zahrnující počáteční fázi produkce paliva, přes výrobu paliva až po finální spálení ve vozidle, poskytuje objektivní zhodnocení dopadů daného druhu paliva na životní prostředí. Cílem příspěvku je seznámení čtenářů s nejznámějšími studiemi zabývajícími se hodnocením vlivu používání paliv na životní prostředí. Výsledkem všech studií je stanovení spotřeby energie a produkce emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu v závislosti na způsobu výroby potřebné energie pro technologický proces a využití vedlejších produktů. V závěru jsou pak zmíněna kritéria udržitelnosti biopaliv obsažená v nově schválené směrnici Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a seznam výchozích produktů (plodin) a použitých technologických procesů zajištující splnění těchto kritérií.

Klíčová slova: bioetanol, fosilní paliva, emise skleníkových plynů, technologický proces, vedlejší produkty. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (11): 320–323.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz