HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BADALÍKOVÁ Barbora, POKORNÝ Eduard*, ČERVINKA Jan*
(Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o., Troubsko,  *Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)


Změny půdního prostředí při různých technologiích zpracování půdy k cukrovce
The changes of soil condition by different technologies of soil tillage to sugar beet


In the years 2005–2008 under field operating conditions on chernozem soils in a sugar beet growing region agronomic trials with sugar beet were carried out. For this purpose soil samples were taken from topsoil (0–0.30 m) and subsoil (0.30–0.60 m) to determine some soil properties: humus content, humus components, exchange reaction, bulk density and minimum air filled porosity and penetration resistance. In two localities three different soil tillage practices for sugar beet were applied: treatment 1 – deep loosening to a depth of 0.35 m, treatment 2 – shallow loosening to a depth of 0.18 m, treatment 3 – ploughing to a depth of 0.25 m. It was found that the difference in results from studies of basic soil properties between treatments evaluated by analysis of variance was insignificant. After four years of studies it can be concluded that the agronomic treatments under study did not have any significant effect on changes in the soil environment both in topsoil and in subsoil. Correlation and regression analyses proved significant dependences in topsoil and subsoil.

Key words: soil tillage, humus, reduced bulk density, soil penetration resistance, sugar beet.

V letech 2005–2008 v polních provozních podmínkách na černozemních půdách v řepařské výrobní oblasti byly prováděny agrotechnické pokusy s cukrovkou. K tomu účelu byly odebírány půdní vzorky z ornice (0–0,30 m) a podorničí (0,30–0,60 m) pro stanovení vybraných půdních vlastností: obsah humusu, kvalitativní složky humusu, výměnná půdní reakce, objemová hmotnost, minimální vzdušnost a penetrometrický odpor. Na dvou sledovaných lokalitách byly založeny tři různé varianty zpracování půdy k cukrovce: var. 1 – hloubkové kypření do 0,35 m, var. 2 – mělké kypření do 0,18 m, var. 3 – orba do 0,25 m. Bylo zjištěno, že rozdíl výsledků sledování základních půdních vlastností mezi jednotlivými variantami hodnocený analýzou variance, byl neprůkazný. Po čtyřech letech sledování lze konstatovat, že hodnocené agrotechnické varianty nemají zásadní vliv na změnu půdního prostředí jak v ornici, tak v podorničí. Korelační a regresní analýza prokázala, že existují průkazné závislosti v ornici i podorničí.

Klíčová slova: zpracování půdy, humus, objemová hmotnost redukovaná, penetrometrický odpor půdy, cukrovka. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (11): 308–311.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz