HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

BUBNÍK Zdeněk, ČURDA Ladislav, KADLEC Pavel, MORAVCOVÁ Jitka, MELZOCH Karel, ŠÁRKA Evžen, ŠMIDRKAL Jan (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
PULKRÁBEK Josef (Česká zemědělská univerzita v Praze)
CHOCHOLA Jaromír (Řepařský institut s.r.o. Semčice)


Zaměření výzkumu pro využití sacharosy k nepotravinářským účelům v ČR
Non-food applications of sucrose – research in the Czech Republic


The work summarizes research projects, which are focused on non-food applications of sucrose. Individual projects have been prepared by selected workplaces at universities or research institutes in the Czech Republic. The solution covers the whole problem; i.e. raw material (e.g. analysis of sugar beet genotype, genetically modified crops), new generation biofuels (biobutanol, biogas), and research and development of prebiotics and biodegradable tensides and plastics. An important task deals with ecological friendly technologies (such as new separation processes) and higher exploitation of waste material from sugar and ethanol production (non-waste technologies implementation). Fundamental goals and expected outputs are described in all parts of the project. Project results should become a foundation for a development of new production processes and their introduction to practice. The next effect should be a re-enlargement of sugar beet sowing areas, especially in regions where the EU regulations limited sugar production for food applications and subsequently the beet cultivation has been discontinued.

Key words: non-food applications of sucrose, genetically modified sugar beet, analysis of sugar beet genotype, biobutanol, biogas, prebiotics, bio-degradable tensides, biodegradable plastics, modern separation processes.

Práce shrnuje výzkumné projekty, jenž jsou zaměřeny na využití sacharosy k nepotravinářským účelům. Jednotlivé dílčí projekty byly připraveny na vybraných pracovištích vysokých škol v ČR a výzkumných ústavů oboru a zahrnují problematiku od vstupní suroviny (např. analýza genotypů cukrovky, geneticky modifikované odrůdy), přes nové generace biopaliv (biobutanol, bioplyn) až k výzkumu a vývoji prebiotik a biodegradabilních tenzidů a plastů. Významná část projektu je věnována i novým separačním metodám se sníženou zátěží životního prostředí a vyššímu využití odpadů cukrovarnické a lihovarnické výroby (např. bezodpadové postupy). U všech částí projektu jsou popsány základní cíle a očekávané výstupy. Výsledky projektu by se měly stát podkladem pro vývoj výrobních postupů a jejich zavádění do praxe. Následným efektem by mělo být opětné rozšiřování ploch pro pěstování cukrovky, zejména v oblastech, kde na základě regulace EU byla výroby cukru pro potravinářské aplikace, a tím i pěstování cukrovky, zastavena.

Klíčová slova: Klíčová slova: sacharosa pro nepotravinářské výroby, geneticky modifikované odrůdy cukrovky, analýza genotypů cukrovky, biobutanol, bioplyn, prebiotika, biodegradabilní tenzidy, biodegradabilní plasty, moderní isolační postupy.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1): 28–33.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz