HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRADECKÁ Dana, URBAN Jaroslav, KOHOUT Ladislav*, PULKRÁBEK Josef, HNILIČKA Roman
(Česká zemědělská univerzita v Praze,  *Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)


Využití brassinosteroidů k regulaci stresu během růstu a tvorby výnosu řepy cukrové
Utlization of Brassinosteroids to Stress control during Growth and Yield Formation of Sugar Beet


Brassinosteroids act favourably in the conditions unexpected stresses infields as e.g. low or extreme temperatures, dry weather, poor soils, etc. By their chemical structure they are steroid phytohormones known from 1988. Their activity consists of the control mechanism of other known phytohormones especially auxins and gibberelins. Small plot trials took its place at the Czech University of Life Sciences Prague in which we tested the impact of brassinosteroids on the yield and technological quality of sugar beet and on the comparison of their activity, which was analyzed by the photosynthesis and its energy balance and yielding in the vegetative period. Native 24-epi, present in some wild plants, was compared to virtually more efficient derivatives (A, B) made by the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the Academy of Sciences of the Czech Republic and to control.
Chlorophyll content and energy balance of photosynthesis were studied in three variants of the experiment, treated by brassinosteroids variant compared to non treated control.
Substances applied by spray enhanced chlorophyll content. Substances unchanged needs of the energy inevitable for the beginning of the photosynthesis. The requisite of the energy by the membranes vary under specific chemical structure and in impact on the metabolism. All substances enhanced accumulation of the energy built on adenosine triphosphate (ATP) and intensified the yield of the photosystem. The accumulation of energy as the yield of photosystem was influenced more by synthetic derivatives prepared by the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of AS CR, than the native substance 24-epi. Investigated brassinosteroids positive influenced yield parameters as the quality of sugar beet, (except alpha-aminoN content). Most significant effect on the yield and the quality give 24-epi and the substance identificated as B. Good results were also obtained by substance A.

Key words: sugar beet, yield, technological quality, brassinosteroids, fast fluorescence, chlorophyll.

Brassinosteroidy působí příznivě při nenadálých stresech v polních podmínkách, při nízkých a extrémních teplotách, za sucha, na chudých půdách, atd. Jsou to steroidní fytohormony, známé od roku 1988. Jejich aktivita spočívá v regulaci ostatních fytohormonů. V maloparcelkových pokusech, které probíhaly na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě jsme se soustředili na posouzení jejich vlivu na fyziologické procesy fotosyntézy. Následně na posouzení vlivu na výnosové a kvalitativní ukazatele cukrové řepy u přírodního 24-epi a potenciálně výkonnějších derivátů (A, B) připravených Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Sledován byl také obsah chlorofylu a energetika fotosyntézy. Byly porovnávány varianty 24-epi a deriváty A a B s kontrolou bez ošetření. Aplikované látky zvyšovaly obsah chlorofylu. Látky nemění potřebu iniciační energie k zahájení fotosyntézy. Potřeba energie spotřebované membránami kolísala dle individuálního chemického charakteru látek a jeho vlivu na přeměnu látkovou. Všechny sledované látky zvyšovaly kumulaci energie v ATP a v relaci s ní výkon fotosystému. Výkon fotosystému a kumulace energie v ATP významněji ovlivnily látky syntetické než přírodní 24-epi. Sledované brassinosteroidy příznivě působily na výnosové i kvalitativní ukazatele cukrové řepy (vyjma obsahu alfa-aminoN). Nejpříznivěji se na výnosové a kvalitativní ukazatele projevil 24-epi a derivát B. Velmi dobrých výsledků dosahoval i derivát A.

Klíčová slova: cukrová řepa, výnos, technologická kvalita, brassinosteroidy, rychlá fluorescenční indukce, chlorofyl. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 271–273.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz