HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HNILIČKA František, URBAN Jaroslav, PULKRÁBEK Josef, HNILIČKOVÁ Helena   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Energetická bilance pěstování cukrové řepy
Energy balance of sugar beet growing


During 2002–2004 small plot trials were established at the experimental station of University of Life Sciences in Prague in Červený Újezd. Two sugar beet cultivars were included in the experiment (Takt and Compass), which were grown by standard and intensive growing technology. Obtained results of energy balance show, that energy content of the main product (root) ranged from 758.91 GJ/ha/year (Compass, intensive technology, 2003) to 1,784.12 GJ/ha/year (Takt, intensive technology, 2002). Specific energy consumption for the main product ranged from 0.028 (Takt, intensive technology, 2002) to 0.066 (Compass, intensive technology, 2003) and for minor product from 0,066 (Takt, standard technology, 2002) to 0.20 (Takt, standard technology, 2003). Energetic efficiency of sugar beet growing ranged from 21.71 units (Takt, standard technology, 2003) to 50.11 units (Takt, intensive technology, 2002). Based on calculated values of energetic balance of sugar beet growing the intensive technology seems to be energetically more effective, even though that there are higher additional inputs into production. But these higher additional inputs into production increase final energetic production of biomass from area unit, which increases energetic efficiency of production.

Key words: sugar beet, energy balance, growing technology, specific energy consumption, energy efficiency.

V letech 2002–2004 byly založeny maloparcelkové pokusy na Výzkumné stanici FAPPZ ČZU Praha v Červeném Újezdě. Do pokusu byly zařazeny dvě odrůdy cukrovky (Takt a Compass), které byly pěstovány standardní a intenzivní pěstitelskou technologií. Ze získaných výsledků energetické bilance je patrné, že obsah energie hlavního produktu (bulvy) se pohyboval v intervalu hodnot od 758,91 GJ/ha/rok (Compass, intenzivní technologie, 2003) do 1 784,12 GJ/ha/rok (Takt, intenzivní technologie, 2002). Měrná spotřeba energie pro hlavní produkt byla v rozmezí hodnot od 0,028 (Takt, intenzivní technologie, 2002) do 0,066 (Compass, intenzivní technologie, 2003) a pro vedlejší produkt 0,066 (Takt, standardní technologie, 2002) až 0,20 (Takt, standardní technologie, 2003). Energetická efektivnost pěstování cukrové řepy byla v intervalu hodnot od 21,71 jednotek (Takt, standardní technologie, 2003) do 50,11 jednotek (Takt, intenzivní technologie, 2002). Na základě vypočtených hodnot energetické bilance pěstování cukrové řepy se jako energeticky efektivnější jeví používání intenzivní technologie pěstování i přesto, že jsou zde vyšší dodatečné vklady do výroby. Tyto vyšší dodatečné vklady do výroby však zvýší konečnou energetickou produkci biomasy z jednotky plochy, a tím se zvýší i energetická efektivnost výroby.

Klíčová slova: cukrová řepa, energetická bilance, technologie pěstování, měrná spotřeba energie, energetická efektivnost. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 260–266.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz