HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KONEČNÝ Ivan   (Svaz pěstitelů cukrovky Čech)

Cukrová řepa v roce 2009
Sugar beet in the Czech Republic in 2009


The quality of sugar beet seed undoubtedly increases every year. It is due to the impact of its genetic potential, and also to new technologies of seed modification that tend to secure fast and even emergence. Cultivators concerned themselves mainly with the tolerance against selected diseases and pests. All seed sold belongs to varieties tolerant to rhizomania, 5 % of the seed sold are varieties tolerant to sugarbeet cyst nematode; varieties tolerant to rhizoctonia are also available on the market.
Seminar methods are focused on the creation of homogeneous vegetation of quickly growing plants, which can easily endure the critical period in the phase between sowing and growing. A perfect utilization of the variety qualities is aided by the variety testing for The list of recommended sugar beet varieties. The number of testing localities is high enough for the acquisition of more detailed information about varieties with respect to different soil and climate conditions within the important localities. The list of recommended sugar beet varieties is being issued by ÚKZÚZ – the Central Institute for Supervizing and Testing in Agriculture in cooperation with the Bohemian Sugar Beet Growers Association in accordance with the law about plantation and seed circulation.
The article also features basic data about sugar beet growing in the Czech Republic and about the development of the sugar reform.

Key words: sugar beet, varieties, seed, tolerance against diseases and pests, variety testing.

Kvalita osiva cukrovky se bezesporu každým rokem zvyšuje. Je to vlivem genetického potenciálu, přínosem jsou však také nové technologie úpravy osiva, směřující k zajištění rychlého a rovnoměrného vzcházení. Šlechtitelé se zaměřili především na toleranci proti vybraným chorobám a škůdcům. Všechno prodané osivo patří odrůdám tolerantním k rizománii, 5 % prodaného osiva zastupují odrůdy tolerantní k háďátku řepnému, na trhu jsou odrůdy tolerantní k rizoktónii. Metody semenářů jsou zaměřeny na tvorbu homogenního porostu s rychle vzcházejícími rostlinami, který snadno překoná kritické období ve fázi mezi setím a vzcházením.
Dokonalému využití vlastností odrůdy napomáhá i zkoušení odrůd pro Seznam doporučených odrůd. Pro získání podrobnějších informací o odrůdách a s ohledem na rozdílné půdní a klimatické podmínky v rámci rozhodujících oblastí pěstování cukrovky České republice je počet zkušebních lokalit relativně vysoký. Seznam doporučených odrůd cukrovky vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav ve spolupráci se Svazem pěstitelů cukrovky Čech v souladu s ustanovením zákona o oběhu osiva a sadby.
V článku jsou také uvedeny základní údaje o pěstování cukrovky v České republice a o průběhu cukerní reformy.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, osivo, tolerance proti chorobám a škůdcům, odrůdové zkoušení. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 256–259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz