HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLEC Josef, JURSÍK Miroslav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR:
Ostrožka stračka – Consolida regalis S. F. GRAY

Biology and control of another important weeds of the Czech Republic:
Forking larkspur – Consolida regalis S. F. GRAY


Consolida regalis can emerge when the temperature reach 2 oC. The emergence occurs in two peaks – during late summer and autumn in August and September and than during spring from March till May. This weed grows most frequently in winter cereals, winter oilseed rape, and in perennial fodder crops. In other crops like vegetables or root crops can be found only sparsely. Its occurrence decrease in areas with intensive agricultural practices – this species is sensitive to completely closed canopies and to herbicide application. Recently, the presence of C. regalis in crop stands is increasing in relation to higher portion of winter crops in crop rotations. C. regalis is relatively sensitive to many herbicides so its occurrence in field can indicate lower intensity of chemical weed management. Related species, Consolida orientalis, is classified as an invasive weed species in the area of the Czech Republic. It is already present in many parts of lowlands and act as an arable weed in winter crops, especially of winter wheat and winter oilseed rape. C. orientalis is also sensitive to commonly used herbicides so there are no big problems with its management.

Key words: Forking larkspur, Consolida regalis, weed biology, herbicide, weed control.

Rostliny ostrožky stračky mohou vzcházet již při teplotách od 2 oC, přičemž vzchází ve dvou vlnách, na podzim (v srpnu až září), a na jaře (v březnu až květnu). Zapleveluje především ozimé obiloviny, ozimou řepku a víceleté pícniny, v okopaninách a zelenině se vyskytuje méně často. Ubývá v oblastech s intenzivním zemědělským hospodařením (nesnáší zapojené porosty a je citlivá vůči většině herbicidních přípravků). V posledních letech, v souvislosti s vysokým zastoupením ozimů na orné půdě zažívá renesanci šíření. K herbicidům je však ostrožka poměrně citlivá, a tak její výskyt bývá indikátorem nízké intenzity herbicidní regulace plevelů. Příbuzný druh, ostrožka východní, je řazen mezi invazní druhy polních plevelů, v nížinách je však na mnoha místech již dosti hojný. Uplatňuje se jako plevel ozimů, především ozimé pšenice a řepky. I ostrožka východní je běžně používanými herbicidy v těchto plodinách spolehlivě regulována.

Klíčová slova: ostrožka stračka, Consolida regalis, biologie plevelů, herbicidy, hubení plevelů.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 221–223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz