HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÁJKOVÁ Libuše   (Státní rostlinolékařská správa, Oblastní odbor Opava)

Nové způsoby řešení cerkosporiové skvrnitosti řepy
New strategies in dealing with Cercospora Leaf Spot


This article summarizes new alternative ways for managing Cercospora Leaf Spot with the use of biological control. This research focuses on the role of cercosporin. Cercosporin is produced by the species Cercospora and plays a crucial role in the ability of Cercospora species to infect host plants. This article describes various means how to reduce the damaging effect of the toxin cercosporin. One of the possible ways is degradation of cercosporin by the enzyme laccase. This enzyme inhibites production of destructive superoxides and disables the fungi’s ability to produce leaf spotting. Another possible strategy is generation of transgenic plants with gene-encoded resistance against Cercospora Leaf Spot. In order to achieve this, CFP (cercosporin facilitator protein), a gene that protects cercospora against its own toxin, was utilized. In addition, an increased cercosporin resistance has been observed in some strains of bacteria such as Xanthomonas campestris pv. zinniae and X. campestris pv. pruni. The discovery of the vitamin B6 biosynthesis genes was also significant considering their important antioxydant activity.

Key words: biological control, cercosporin, Cercospora Leaf Spot, gene CFP, resistance.

V článku jsou řešeny možnosti vývoje efektivního systému biologické ochrany proti původci cerkosporiové skvrnitosti řepy. Výzkum je soustředěn na potencionální roli fotoaktivního toxinu cercosporinu, který je produkovaný rodem Cercospora a který je faktorem virulence v infekčním cyklu patogena. V článku jsou popsány způsoby, jak lze odbourat škodlivé účinky fytotoxinu cercosporinu. Jednou z možností ošetření cukrovky bez klasického využití fungicidů je odbourání cercosporinu s použitím enzymu laccase, který brání cercosporinu v produkci destruktivního peroxidu a tím znemožní vznik skvrn na listech. Další z možností je vytvoření strategie pro vyšlechtění geneticky modifikovaných rostlin, které by měly zabudovaný gen rezistence vůči patogenu Cercospora beticola. Za tímto účelem se zkoumalo např. využití tzv. genu CFP z patogenu Cercospora, který chrání houbu před jejím vlastním toxinem cercosporinem. Zvýšená rezistence vůči cercosporinu byla zjištěna u kmenů bakterií Xanthomonas campestris pv. zinniaeX. campestris pv. pruni. Významné pro hledání rezistence vůči cercosporinu bylo rovněž zjištění antioxidativních účinků u biosyntézou vytvořených genů vitamínu B6.

Klíčová slova: biologická ochrana, cercosporin, cerkosporiová skvrnitost řepy, gen CFP, rezistence.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 217–220.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz