HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOPEČEK Petr, FOLTÝN Ivan   (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha)

Změny v ekonomice výroby cukrovky před vstupem a po vstupu ČR do EU
Changes in sugar beet production economics before and after accesion of the CR to the EU


The analysis is focused on the sugar beet production changes in the area of hectare yield, costs, producer prices and in profitability, including changes the of agrarian policy of the CR in the period of 2002–2003, i. e. before the accession of the CR to the EU (the mean of period I) and in the phase of membership in the EU, i. e. period 2004–2006 (the mean of period II). All types of supports allocatable to the sugar beet production are included in the analysis. The profitability of non-supported sugar beet production was in both the periods positive, but on a different level. After the accession of the CR to the EU, the profitability of sugar beet production increased almost fivefold, especially with regard to the significant growth of producer price. The accession in the year 2004 caused a jump increase of producer price by more than 50 %, which at the period II increased about more than 35 % in average, which caused a rapid growth of both profitability types. The profitability with supports has also been staying only in positive numbers in both periods. Sugar beet supports were paid before and after the accession of the CR to the EU. Sugar beet does not have direct supports, because of the high level of protection in the EU. This means that sugar beet has only SAPS support. Because of this reason, the supports were at a low level and the profitability with supports increased by only about a few percent, in comparison with the profitability without supports.

Key words: sugar beet, costs, producer prices, agrarian policy, profitability, economics.

Analýza je zaměřena na změny, ke kterým došlo v oblasti hektarových výnosů, nákladů, realizačních cen a v rentabilitě výroby cukrovky, včetně změn agrární politiky ČR v období 2002–2003 tj. před vstupem ČR do EU (průměr za období I) a v období členství v EU, tj. období 2004–2006 (průměr za období II). Jedná se o analýzu všech typů podpor, které jsou alokovatelné na výrobu cukrovky. Rentabilita výroby cukrovky bez podpor byla v obou obdobích kladná, ale svou výší se výrazně liší. V období členství ČR v EU stoupá rentabilita téměř na pětinásobek, zejména vzhledem k významnému růstu realizační ceny. Vstup ČR do EU v roce 2004 způsobilo skokové zvýšení realizační ceny o více než 50 %, která se v průměru období II zvýšila o více než 35 %, což způsobilo prudký nárůst obou typů rentabilit. Rentabilita s podporami se pohybovala v obou obdobích rovněž pouze v kladných číslech. Podpory na cukrovku byly vypláceny před i po vstupu ČR do EU. Cukrovka vzhledem k vysoké úrovni CZV v EU není přímo podporovanou komoditou, byly na ní uplatněny jen plošné platby. Z toho důvodu podpory dosáhly nízkých hodnot a rentabilita s podporami se zvýšila pouze mírně.

Klíčová slova: cukrová řepa, náklady, realizační ceny, zemědělská politika, rentabilita, ekonomika.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 208–211.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz