HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BEŠKOVÁ Barbora, STÁRKOVÁ Miloslava*, ŠÁRKA Evžen, GOJNÝ Jan, BUBNÍK Zdeněk
(VŠCHT Praha, Ústav chemie a technologie sacharidů; *Univerzita Pardubice, Oddělení dřeva, celulózy a papíru)


Použití saturačního kalu jako plniva do lepidel
Application of carbonation lime as filler for adhesives


Newly formed economical requirements for sugar industry in Europe will probably lead to higher economical valuation of by-products of sugar technology, among which also carbonation lime belongs. Milled or precipitated calcium carbonate is used as filler into many materials like paper, plastics, adhesives, etc., where it modifies physical-chemical properties of these materials. The aim of research work was therefore to verify the potential use of carbonation lime as filler into polymer adhesives with required lower production cost. During laboratory experiments the adhesives devoted for gluing of paper tubes were prepared with similar product quality as of a given sample.

Key words: carbonation mud, calcium carbonate, adhesives, filler for adhesive.

Nově se vytvářející ekonomické podmínky pro cukrovarnický průmysl v Evropě pravděpodobně povedou k požadavkům vyššího ekonomického zhodnocení vedlejších produktů cukrovarnické technologie, mezi které patří i saturační kal. Mletý nebo srážený uhličitan vápenatý je používán jako plnivo do řady materiálů jako je papír, plasty, lepidla ad., kde upravuje fyzikálně-chemické vlastnosti těchto materiálů. Cílem výzkumu bylo proto ověření možnosti využití saturačního kalu jako plniva do polymerních lepidel s požadavkem snížit náklady na jejich výrobu. V průběhu laboratorních experimentů byla připravována lepidla určená ke slepování papírových dutinek podobných užitných vlastností jako poskytnutý vzorek.

Klíčová slova: saturační kal, uhličitan vápenatý, lepidla, plnivo do lepidla.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 180–184.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz