HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HŘIVNA Luděk, CERKAL Radim   (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně)

Možnosti ovlivnění výnosu i kvality cukrovky mimokořenovou výživou
The possibilities of affecting the yield and quality of sugar beet by non-root nutrition


In the course of 2003–2004, experiments were conducted in which the effect of selected fertilizers designed for non-root nutrition of sugar beet was monitored. The results showed that the effect of the leaf nutrition is variable depending upon weather conditions. The time of application was the key factor that had direct influence on the yield in 2003 when less precipitation occurred. A positive effect was achieved only after the first application of the leaf fertilizer (prior the beginning of crop cover) when an increase in the bulb yield by 12–18 % was attained (compared to the control). In 2004, all variants with the leaf application of fertilizers provided a higher bulb yield (by 8–14 %). However, the higher bulb yield went hand in hand with a slightly lower digestion. The polarization sugar yield per hectare was not considerably affected. The content of molasses-creating substances slightly increased in most variants with foliar application of fertilizers. Additionally, the content of molasses-creating substances corresponded with the bulb yield increase in most cases. It was confirmed that a balanced nutrition is the key factor for plants as it reduces the effects of abiotic stresses, mainly drought.

Key words: non-root nutrition, foliar application, sugar beet, bulb yield, digestion.

V průběhu let 2003–2004 byly realizovány pokusy, kde byl sledován účinek vybraných hnojiv určených pro mimokořenovou výživu cukrovky. Z výsledků vyplynulo, že efekt listové výživy je variabilní v závislosti na průběhu povětrnostních podmínek. Rozhodujícím faktorem s přímým vlivem na výnos byla ve srážkově chudším roce (2003) doba aplikace. Pozitivní efekt byl dosažen pouze u první aplikace listového hnojiva (před zapojením řádků), kde došlo k nárůstu výnosu bulev oproti kontrole o 12–18 %. V roce 2004 poskytly všechny varianty s listovou aplikací hnojiv vyšší výnos bulev (o 8–14 %). S výnosem bulev ale nepatrně klesala cukernatost. Výnos polarizačního cukru z hektaru výrazněji ovlivněn nebyl. Obsah melasotvorných látek se u většiny variant s foliární aplikací hnojiv nepatrně zvyšoval a ve většině případů korespondoval s růstem výnosu bulev. Bylo potvrzeno, že vyrovnaná výživa je pro rostliny klíčovým faktorem zmírňujícím následky abiotických stresů, zejména sucha.

Klíčová slova: mimokořenová výživa, foliární aplikace, řepa cukrová, výnos bulev, cukernatost.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 164–169.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz