HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Vesnovka obecná – Cardaria draba (L.) DESV.
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Hoary cress – Cardaria draba (L.) DESV.


Cardaria draba occurs in the Czech Republic frequently in warmer regions with lower altitude. Especially drier and basic soils are suitable for this species. It can sustain very well also higher soil salinity. Cardaria draba act as a weed in both annual and perennial crops but the highest harmfulness can be found in orchards, vineyards and hop plantations. It reproduces generatively and also intensive vegetative reproduction is very important for this weed. Generative reproduction predominates on non-agricultural land. Seeds germinate and plants emerge mostly through autumn, but spring wave of germination is also important. The most suitable conditions for emergence are near the surface, till 2 cm depth. On arable land, vegetative reproduction via fragile rhizoms is the dominant way of its spread.

Key words: Hoary cress, Cardaria draba, weed biology, herbicide, weed control.

V ČR se vesnovka obecná vyskytuje hojně především v teplejších (nižších) oblastech. Vyhovují ji především sušší, zásaditější půdy. Velmi dobře snáší zasolení. Zapleveluje všechny jednoleté i víceleté plodiny, největší škodlivostí se však prezentuje v trvalých kulturách (sadech, chmelnicích, vinicích, atd.). Rozmnožuje se generativně i vegetativně. Generativní rozmnožování převládá na neobdělávané půdě. Semena vzchází především na podzim, ale významná je také jarní vlna vzcházení. Nejlépe vzchází z hloubky do 2 cm. Na orné půdě převládá rozmnožování vegetativní, pomocí křehkých kořenových výběžků.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1): 16–18.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz