HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, SOUKUP Josef, TYŠER Luděk   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Jitrocele – druhy rodu Plantago L.
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Species of genus Plantain – Plantago L.


Plantain species (Plantago lanceolata, P. media and P. major, P. uliginosa) occur commonly in the area of the Czech Republic from lowlands to mountain areas. P. lanceolata prefers drier soils, oposite to P. major and P. uliginosa, which are able to sustain the conditions of high moisture level and also compacted soil. P. major is common near the pathways and on roadsides. All the above mentioned species reproduce only generatively. Plantain seeds germinate well immediately after ripening and can emerge most likely from upper spoil layers (positive photobasticity). As weeds, Plantains occur especially on non-agricultural land and in stands of perennial crops and grassland. The regeneration ability of injured belowground organs is relatively low that cause low possibility to act as weeds on cultivated fields. For the control of Plantain species it is possible to use growth regulator herbicides fluroxypyr, dicamba, MCPA, and 2,4-D, the application need to be realised during the phase of weeds full growth when the air temperature is above 12 oC.

Key words: Plantain, Plantago spp., weed biology, herbicide, weed control.

Jitrocel kopinatý, jitrocel prostřední, jitrocel větší i jitrocel chudokvětý jsou v ČR obecně rozšířeny od nížin až po horské oblasti. Jitroceli kopinatému vyhovují spíše sušší půdy, naopak jitrocel větší a chudokvětý snášejí zamokření a zvýšené utužení půdy, jsou proto hojné na okrajích cest a pěšin. Všechny výše popsané druhy se rozmnožují převážně generativně. Semena jitrocelů po uzrání obvykle dobře klíčí a vzchází nejlépe z povrchových vrstev půdy (pozitivní fotoblasticita). Jitrocele se uplatňují především jako plevele trvalých porostů a nezemědělské půdy. Regenerační schopnost poškozených podzemních orgánů je poměrně malá a na obdělávané půdě se proto jitrocel prosazuje jen velmi obtížně. K jejich regulaci lze použít růstové herbicidy fluroxypyr, dicamba, MCPA a 2,4-D, aplikaci je však třeba provést v plném růstu plevelů a při teplotách nad 12 oC.

Klíčová slova: jitrocele, Plantago sp., hubení plevelů, herbicidy, biologie plevelů.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 157–159.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz