HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERNÝ Ivan, PAČUTA Vladimír, ADAMČINOVÁ Beata, KOVÁČIK Peter   (Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra)
KOZAK Marcin   (Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Polsko)


Produkčné parametre repy cukrovej vplyvom cielenej aplikácie Atoniku a listového hnojiva Campofort
Production parameters of sugar beet by influence of targeted Atonik application and Campofort leaf fertilizer


Influence of weather conditions, application of Campofort leaf fertilizers and Atonik growth stimulator on root yield and digestion of sugar beet (Takt, terano, Radek and Federica) was monitored in the field polyfactorial experiments carried out in warm maize growing area in years 2005–2007.
The concrete temperature and moisture conditions sustained statistically high significant influence of the growing year on monitored production parameters of sugar beet yield (2007: root yield 62.69 t/ha, 2006: digestion 17.14 %).
In the concrete soil-climatic conditions we achieved higher parameters (statistically significant) of sugar beet yield (63.61 t/ha) by variety Takt (normal type). The most significant digestion was by variety Federica (sugary type).
Methodically choices Atonik application (61.98 t/ha) the most significant (statistically significant) participated in root yield formation during the experimental period. The most significant results were by digestion evaluation on variant with Campofort application (16.57 %).

Key words: sugar beet, variety, Atonik, Campofort, root yield, digestion.

V poľných polyfaktorových pokusoch realizovaných v rokoch 2005–2007, v teplej kukuričnej výrobnej oblasti, bol sledovaný vplyv poveternostných podmienok, aplikácie listových hnojív Campofort a rastového stimulátora Atonik na výšku úrody a cukornatosť buliev repy cukrovej (Takt, Terano, Radek, Federica).
Konkrétny priebeh teplotných a vlahových podmienok potvrdil štatisticky vysoko preukazný vplyv pestovateľského ročníka na sledovaných produkčných parametroch úrody repy cukrovej (rok 2007: úroda buliev 62,69 t/ha; rok 2006: cukornatosť 17,14 %).
V daných pôdnoklimatických podmienkach sme dosiahli vyššie parametre (štatisticky signifikantné) úrody repy cukrovej (63,61 t/ha) pri odrode Takt (normálny typ). Najvýznamnejšia cukornatosť (16,96 %) bola pri odrode Federica (cukornatý typ).
Na tvorbe úrody buliev, v priebehu experimentálneho obdobia, sa najvýznamnejšie (štatisticky preukazne) podieľala metodicky zvolená aplikácia Atoniku (61,98 t/ha), pričom najvýznamnejšie výsledky pri hodnotení cukornatosti boli na variante s aplikáciou Campofortu (16,57 %).

Klíčová slova: repa cukrová, odrody, Atonik, Campofort, úroda buliev, cukornatosť.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (4): 130–133.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz