HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, ANDR Jiří   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Kopřiva dvoudomá – Urtica dioica L.
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Common nettle (Stinging Nettle) – Urtica dioica L.


Urtica dioica is a common plant species in the Czech Republic. Habitats with sufficient moisture and high organic matter and nutrient (especially nitrogen) content are the most suitable for this weed. U. dioica spreads mostly through vegetative reproduction. Extensive root system produce stems creating wide and dense weed patches. This species can be found on arable land only occasionally and in many cases only temporarily, especially after application of organic manure or fishpond sludge onto the field. Frequently it can be found along field margins, in wet ditches or riparian habitats. U. dioica belongs to the weed species with high competitive ability but it can be realised only under favorable conditions. On wet soils with high nutrient content this species can create dense canopies in which other weeds are not able to occur.

Key words: common nettle, Urtica dioica, weed biology, herbicide, weed control.

V ČR se kopřiva dvoudomá vyskytuje hojně po celém území. Vyhovují ji především vlhčí stanoviště s vysokým obsahem organické hmoty a živin (především dusíku) v půdě. Vegetativní rozmnožování je hlavním způsobem šíření tohoto druhu. Podzemní systém oddenků se rozrůstá všemi směry a tvoří hustá souvislá ohniska zaplevelení. Na orné půdě se vyskytuje jen ojediněle, obvykle jen přechodně, zejména po aplikaci organických hnojiv, či obohacení ornice o rybniční bahno. Častý je však její výskyt podél okrajů polí (vlhké škarpy, příbřežní stanoviště, atd.) odkud se často dostává do agrofytocenóz. Patří mezi plevele s vysokou konkurenční schopností, kterou však dokáže plně využít pouze za vhodných podmínek. Na vlhkých půdách s vysokým obsahem živin dokáže kopřiva dvoudomá vytvářet monokulturní porosty, ve kterých se jiné plevele téměř nedokáží prosadit.

Klíčová slova: kopřiva dvoudomá, Urtica dioica, hubení plevelů, herbicidy, biologie plevelů.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (4): 126–129.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz