HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TYŠER Luděk, NEČASOVÁ Michaela
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Současné spektrum plevelů v porostech cukrovky na vybraných plochách České republiky
Current weed spectrum of sugar beet stands in selected areas of the Czech Republic


In 2006–2008, the phytocoenological survey was carried out in selected areas in the Czech Republic. Braun-Blanquet cover-abundance scale was applied. The size of one phytocoenological relevé was 100 m2. In total, 28 phytocoenological relevés in sugar beet were recorded. There were found 0–22 weed species, mean number of weed species in one relevé was 7.71. Annual late spring weeds (Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Echinochloa crus-galli, Amaranthus powellii) and perennial weeds (Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Elytrigia repens) occurred most frequently. Currently, crossbreeds of Beta species (weed beet) cause considerable problems.

Key words: weed, sugar beet, species diversity, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus.

V letech 2006–2008 proběhlo hodnocení zaplevelení porostů cukrovky ve vybraných lokalitách České republiky, a to pomocí odhadové Braun-Blanquetovy stupnice pokryvnosti a početnosti se zápisem vegetačních snímků o ploše cca 100 m2. Získáno bylo celkem 28 fytocenologických snímků porostů cukrovky. V jednotlivých snímcích bylo nalezeno 0 až 22 plevelných a zaplevelujících taxonů, s průměrným druhovým bohatstvím jednoho snímku 7,71. K nejčastěji se vyskytujícím a nejškodlivějším plevelům cukrovky patří jednoleté plevele pozdní jarní (merlík bílý, laskavec ohnutý, ježatka kuří noha, laskavec zelenoklasý), vytrvalé plevele (pcháč oset, svlačec rolní, pýr plazivý). Značné problémy dnes vyvolává i zaplevelení kříženci rodu Beta (plevelné řepy).

Klíčová slova: plevel, cukrovka, druhová diverzita, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (4): 116–119.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz